Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> Řešené agendy> seznam
Hledej: search

Agenda dotací z veřejných prostředků

Agenda dotací z veřejných prostředků zahrnuje správu a evidenci poskytovaných investičních i neinvestičních účelových dotací, návratných finančních výpomocí, příspěvků, grantů a podpor poskytovaných ze státního rozpočtu a rozpočtů jednotlivých orgánů veřejné správy ČR.

Výkon agendy dotací z veřejných prostředků podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:

DaPDatabáze projektů

Podporuje výkon agendy dotací z veřejných prostředků v modulu evidence projektů, které umožňují evidenci předpokládaných a zamýšlených projektů. Cílem této evidence je účelná příprava vypisovaných grantových schémat a jiných oblastí finanční podpory tak, aby docházelo k následně k plnění a realizaci vhodných projektů. DaP je specializovaný systém pro podporu této evidence a přípravy realizace projektů.

Podporuje výkon agendy dotací z veřejných prostředků v modulu tvorby a správy grantových schémat, v modulu realizace projektů a v modulu finančního řízení projektů, které umožňují tvorbu a aktualizaci struktury jednotlivých grantových schémat pod jednotlivými odbory úřadu a následné zajištění administrace celého životního cyklu poskytovaných dotací a grantů úřadem. IS GRANTY je specializovaný systém pro zpracování agendy poskytování grantů a dotací poskytovaných orgány veřejné samosprávy.

Podporuje výkon agendy dotací z veřejných prostředků v modulu evidence dotací, který umožňuje shromažďování a evidenci údajů o všech celostátně poskytnutých investičních i neinvestičních dotacích a návratných finančních výpomocí včetně finančních prostředků EU na základě zákona č.218/2000 Sb. a umožňují další předávání těchto informací. IS CEDR III jako celek je informační systém, který tvoří komplexní registr dotací České republiky. Jsou v něm evidovány dotace poskytnuté ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie. 

Podporuje výkon agendy dotací z veřejných prostředků v modulu Účelové dotace, který umožňuje komplexní evidenci a podporu poskytovaní investičních a neinvestičních dotací a návratných finančních výpomocí včetně dotací do sektoru nestátních neziskových organizací. IS CEDR-MF a resorty jako celek je otevřený informační systém poskytující uživateli podporu při výkonu řady specializovaných agend vykonávaných státní správnou jako např. agenda dotací, evidence nestátních neziskových organizací, správa smluv a dokumentů nebo veřejnoprávní kontroly.

Podporuje výkon agendy dotací z veřejných prostředků v modulech Projekty, Správa programů, Účelové dotace a Ostatní dotace, které zajišťují správu poskytovaných dotací v průběhu celého jejich životního cyklu. Tyto moduly napomáhají při poskytování účelových dotací a návratných finančních výpomocí včetně dotací do sektoru nestátních neziskových organizací a dále při poskytování dotací, příspěvků, podpor, darů atd., které nejsou evidovány ani dle zákona č.218/2000 Sb. ani vyhlášek Ministerstva financí č.40/2001 Sb. a č. 560/2006 Sb. IS DIS jako celek je komplexní systém pro správu agend úřadu z oblasti finančních, dotačních, kontrolních a dalších.

Podporuje výkon agendy dotací z veřejných prostředků v modulech Projekty, Účelové dotace a Ostatní dotace, které zajišťují správu poskytovaných dotací v průběhu celého jejich životního cyklu. Tyto moduly napomáhají při poskytování účelových dotací a návratných finančních výpomocí a dále při poskytování dotací, příspěvků, podpor, darů atd., které nejsou evidovány ani dle zákona č.218/2000 Sb. ani vyhlášek Ministerstva financí č.40/2001 Sb. a č. 560/2006 Sb. IS DIS MMR je komplexní specializovaný systém pro správu agend úřadu z oblasti finančních, dotačních, kontrolních a dalších vyvinutý pro podporu specifických činností Ministerstva pro místní rozvoj.

POVProgram obnovy venkova

Podporuje výkon agendy dotací z veřejných prostředků v modulu realizace projektů, který umožňuje podporu všech fází poskytování finančních podpor v rámci Programu obnovy venkova. POV je ucelený informační systém, který je komplexním specializovaným nástrojem pro zpracování agendy spojené s poskytováním finanční podpory v rámci Programu obnovy venkova.