Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> Řešené agendy> seznam
Hledej: search

Agenda evidence subjektů

Agenda evidence subjektů zahrnuje evidenci informací o subjektech různé povahy (např. příjemci dotací, církevní a náboženské společnosti, kontrolované osoby a společnost, apod.)

Výkon agendy evidence subjektů podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:
 

Podporuje výkon agendy evidence subjektů v modulu Evidence subjektů, který umožňuje centrální správu subjektů, které se v procesu realizace jednotlivých grantů vyskytují (příjemci podpory, odbory úřadu, případně jednotliví dodavatelé, uživatelé systému apod.). IS GRANTY je specializovaný nástroj pro zpracování agendy poskytování grantů a dotací poskytovaných orgány veřejné samosprávy.
 

Podporuje výkon agendy evidence subjektů ve specializovaném modulu, který umožňuje přehlednou evidenci základních údajů o kontrolovaných osobách. IS Audit jako celek je komplexní specializovaný systém sloužící jako systémová podpora procesu interního auditu vykonávaného dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
 

Podporuje výkon agendy evidence subjektů v modulu Správa subjektů, který umožňuje evidenci potřebných informací o příjemcích dotací, návratných finančních výpomoci a veřejné podpory. IS CEDR II jako celek je komplexním systémem poskytujícím podporu při provádění kontrol všech celostátně poskytovaných dotací pracovníky územních finančních orgánů.
 

Podporuje výkon agendy evidence subjektů v modulech Subjekty, které umožňují evidenci potřebných informací o příjemcích dotací. IS CEDR III jako celek je informační systém, který tvoří komplexní registr dotací České republiky. Jsou v něm evidovány dotace poskytnuté ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie.
 

Podporuje výkon agendy evidence subjektů v modulu Subjekty - příjemci, který umožňuje evidenci údajů o žadatelích/příjemcích dotací a příjemcích veřejné podpory. IS CEDR-MF a resorty jako celek je otevřený informační systém poskytující uživateli podporu při výkonu řady specializovaných agend vykonávaných státní správnou jako např. agenda dotací, evidence nestátních neziskových organizací, správa smluv a dokumentů nebo veřejnoprávní kontroly.
 

Podporuje výkon agendy evidence subjektů v modulu Subjekty, který umožňuje registraci a evidenci potřebných informací o subjektech církví a náboženských společností a evidenci církevních právnických osob. IS CNS jako celek je specializovaný systém, prostřednictvím kterého je realizován Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností, Rejstřík svazů církví a náboženských společností a Rejstřík evidovaných právnických osob. IS CNS vychází ze zákona č. 3/2002Sb., O svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a vyhlášky MK ČR č. 547/2006 Sb. k tomuto zákonu.
 

Podporuje výkon agendy evidence subjektů v modulu Subjekty - příjemci, který umožňuje evidenci údajů o všech subjektech a příjemcích dotací evidovaných v aplikaci a v modulu Zájmová sdružení, který slouží pro registraci a evidenci zájmových sdružení právnických osob včetně svazků obcí, jejichž registraci provádí krajský úřad. Na evidované subjekty se odkazují jiné části aplikace např. účelové dotace, finanční kontroly, veřejná podpora apod. IS DIS jako celek je komplexní systém pro správu agend úřadu z oblasti finančních, dotačních, kontrolních a dalších.
 

Podporuje výkon agendy evidence subjektů v modulu Subjekty - příjemci, který umožňuje evidenci údajů o všech subjektech a příjemcích dotací evidovaných v aplikaci. IS DIS MMR jako celek je komplexní specializovaný systém pro správu agend úřadu z oblasti finančních, dotačních, kontrolních a dalších vyvinutý pro podporu specifických činností Ministerstva pro místní rozvoj.
 

Podporuje výkon agendy evidence subjektů v modulu Organizace, který umožňuje evidenci údajů o územních celcích, které jsou předmětem přezkoumávání. IS MPP jako celek je komplexní informační systém veřejné správy pro podporu procesu plánování přezkoumání, výkonu přezkoumání a dozoru nad vykonaným přezkoumáním vykonávaného dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních celků a dobrovolných svazků obcí.
 

Podporuje výkon agendy evidence subjektů v modulu Subjekty, který umožňuje evidenci údajů o orgánech státní správy a orgánech územně samosprávních celků, které jsou předmětem veřejnoprávních kontrol. IS FKVS-VSK jako celek je komplexní informační systém pro podporu výkonu veřejnoprávních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
 

Podporuje výkon agendy evidence subjektů v modulech Seznam kvalifikovaných dodavatelů a Seznam systémů certifikovaných dodavatelů, které umožňují vkládání a přehlednou evidenci fyzických i právnických osob zapsaných v těchto seznamech. IS VZ jako celek je komplexní systém ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a současně ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, prostřednictvím něhož je zajištěna evidence a uveřejnění odpovídajících informací k veřejným zakázkám, veden a uveřejněn Seznam kvalifikovaných dodavatelů, Seznam systémů certifikovaných dodavatelů a Rejstřík koncesních smluv a zajištěny odpovídající statistické výstupy.
 

Podporuje výkon agendy evidence subjektů v modulu Subjekty, který zajišťuje centrální evidenci potřebných informací o subjektech a příjemcích, figurujících v procesu poskytování finanční podpory. ISOP 7-13 je rozsáhlý informační systém rozdělený na subsystém určený pro žadatele/příjemce dotací a na subsystém určený pro poskytovatele podpor, který podporuje všechny fáze a součásti procesu poskytování dotací, příspěvků, grantů, podpor a programového financování z prostředků EU i veřejných zdrojů ČR.
 

Podporuje výkon agendy evidence subjektů v Modulu evidence subjektů, který zajišťuje centrální evidenci potřebných informací o subjektech a příjemcích, figurujících v procesu poskytování finanční podpory. ISOP je ucelený informační systém, který je komplexním podpůrným nástrojem pro zpracování agendy spojené s poskytováním většiny typů a forem finanční podpory (dotace, granty, atd.).
 

Informační systém, který komplexně pokrývá potřeby uživatelů v oblasti výkonu státního dozoru nad loteriemi a sázkami v souvislosti s plněním povinností vyplývajících především ze zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a dalších souvisejících legislativních předpisů.


POVProgram obnovy venkova

Podporuje výkon agendy evidence subjektů v modulu Evidence subjektů, který umožňuje centrální správu subjektů, které se vyskytují v procesu realizace jednotlivých podpor poskytovaných v rámci Programu obnovy venkova (příjemci podpory, odbory úřadu, případně jednotliví dodavatelé, uživatelé systému apod.). POV je ucelený informační systém, který je komplexním specializovaným nástrojem pro zpracování agendy spojené s poskytováním finanční podpory v rámci Programu obnovy venkova.