Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> EPSS
Hledej: search

IS EPSS

EPSS (Elektronická podatelna a spisová služba) je informační systém, jehož hlavní funkcí je zajištění služby elektronické podatelny a spisové služby podle vyhlášky č. 496/2004 Sb. O elektronických podatelnách, 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě a zákona č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu.

Popis IS

Popis funkcí

V EPSS jsou realizovány funkce pro podporu výkonu následujících agend:

  • agenda podatelny - pro zajištění služby elektronické podatelny podle vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách. Služba řeší příjem podání ve formě datových zpráv, umožňující používání zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb,
  • agenda spisové služby - pro zajištění odborné správy dokumentů, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností, v souladu s vyhláškou 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Datový obsah

EPSS obsahuje informace z následujících oblastí:

  • informace o došlé a odeslané poště (jak elektronické, tak i papírové), včetně příloh (systém umožňuje definovat povolené typy příloh, např. *.doc apod.)
  • evidence spisů
  • přístupová práva uživatelů na jednotlivé dokumenty
  • historii oběhu dokumentů v organizaci
  • přehledové sestavy (např. kniha podání)

Architektura IS a technická infrastruktura

Pro provoz EPSS je realizován v třívrstvé architektuře tvořené tenkým klientem, kterým je internetový prohlížeč, aplikačním serverem v zóně Internetu a databázovým serverem ve vnitřní zóně sítě za firewallem. Aplikační server je provozován pod operačním systémem MS Windows s Microsoft IIS verze 6.0. Databázový server je provozován pod operačním systémem MS Windows v databázovém prostředí MS SQL Server. Jako klientské stanice jsou použity osobní počítače se základním vybavením. Klientská část pracuje pod operačním systémem MS Windows a využívá internetového prohlížeče. K systému lze přistupovat přes protokoly http i https.

Vazby na jiné IS

Systém má vytvořené rozhraní pro připojení jiných informačních systémů umožňující komunikaci mezi EPSS a informačními systémy uživatelů.

Uživatelé systému

EPSS je primárně vytvořen pro využití úřady a orgány státní správy a samosprávy. Jeho uživatelem může být mimo pracovníků tohoto úřadu i veřejnost. Díky realizaci prostřednictvím WEB technologie je umožněn snadný přístup uživatelů k systému prostřednictvím sítě Internet pomocí WEB prohlížeče.

Přínos systému

EPSS představuje jednotný informační systém pro správu spisů a dokumentů spojených s provozem úřadu. IS EPSS slouží především jako podpora při sledování oběhu dokumentů a vyřizování jednotlivých podání. Systém poskytuje rozhraní pro výměnu dat s ostatními informačními systémy.

Základní schéma architektury systému IS EPSS
Základní schéma architektury systému IS EPSS