Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> IS NNO
Hledej: search

IS NNO

Informační systém nestátních neziskových organizací (dále jen IS NNO) je systémem, který řeší v souladu s usnesením vlády č.1357/99 ze dne 22.12.1999, problematiku evidence informací o nestátních neziskových organizacích (dále jen NNO) a jim poskytovaných dotacích. Systém IS NNO je v současné době provozován jako samostatný informační systém, který vznikl vyčleněním z Centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR). IS NNO je koncipován jako systém, který poskytuje široké veřejnosti informace z oblasti nestátních neziskových organizací. Od roku 2006 je IS NNO rozšířen o samostatný modul Evidenci nestátních neziskových organizací, který přehledně sdružuje informace o NNO působících v České republice. Správnost informací zveřejněných v Evidenci NNO je ověřována při evidenci organizace a při dalších významných změnách jejích údajů. Za správnost a úplnost zveřejněných informací odpovídají jednotlivé NNO. Evidence NNO je přístupná z portálu veřejné správy ČR.

Popis IS

Popis funkcí

V IS NNO jsou realizovány funkce pro podporu výkonu následujících agend:

  • agenda evidence NNO - pro podporu řešení problematiky evidence informací o nestátních neziskových organizacích (NNO) v souladu s usnesením vlády č.1357/1999.

Na úrovni resortů je pro evidenci NNO a jim poskytovaných dotací používán systém IS CEDR-resorty (modul NNO) nebo vlastní IS resortu. Informace z úrovně resortů jsou prostřednictvím definovaného rozhraní předávány do centrálního modulu IS NNO, kde se data ověřují a následně se veřejné informace o NNO prezentují v prostředí Internetu. Informace o NNO je možno zadávat rovněž přímo do centrálního systému v požadovaném členění prostřednictvím WEB aplikace publikované na Internetu. Ve WEB aplikaci jsou využívány technologie zajišťující bezpečnou komunikaci se systémem prostřednictvím Internetu. Na úrovni krajů je možno využít pro evidenci NNO systému DIS, který byl pro účely krajů upraven, a který obsahuje modul NNO. Tento modul tvoří na úrovni kraje evidenci údajů o NNO v samostatné databázi příslušného kraje.

Datový obsah

IS NNO obsahuje následující okruhy informací:

  • základní údaje o NNO (adresa, počty pracovníků, kontakty, seznam statutárních zástupců, apod.),
  • charakteristika zaměření organizace a její působnost,
  • celkové finanční zdroje a výdaje v jednotlivých letech,
  • údaje o programech, projektech, službách a cílových skupinách.

Architektura IS a technická infrastruktura

Jedná se o informační systém určený jak pro uživatele v prostředí lokálních sítí (LAN) řešený v architektuře klient/server, tak i pro vzdálené uživatele přistupující prostřednictvím rozsáhlých sítí WAN na bázi protokolů TCP/IP (Internet, komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS), atd.). Díky realizaci prostřednictvím WEB technologie je umožněn snadný přístup uživatelů k systému prostřednictvím sítě Internet pomocí WWW prohlížeče (Internet Explorer). Ve WEB aplikaci jsou využívány technologie zajišťující bezpečnou komunikaci se systémem prostřednictvím Internetu. Za tímto účelem je využit pro autentizaci a autorizaci elektronický certifikát, který zpřístupňuje jednotlivým uživatelům příslušný okruh údajů a funkcí systému.

Vazby na jiné IS

Při vyplňování informací o NNO ze systémů DIS, IS CEDR-resorty a z WEB aplikace NNO je možno s výhodou využít automatizované on-line vazby na Automatizovaný registr ekonomických subjektů (ARES) pro vyhledání a kontrolu identifikačních údajů a adresy subjektu a vazbou na Územně identifikační registr adres (ÚIR-ADR) pro vyhledávání a kontrolu adresy.

V současné době je realizována základní vazba centrálního modulu IS NNO na Databázi neziskových organizací v ČR, kterou spravuje Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. (ICN).

Uživatelé systému

Uživateli IS NNO jsou pracovníci státní správy a samosprávy, samotné neziskové organizace, novináři, široká veřejnost a jiné subjekty, které v oblasti NNO pracují.

Provozní stav systému

Systém je v současné době provozován a dále rozvíjen.

Přínos systému

Přínos systému spočívá v možnosti soustředit potřebné informace z oblasti nestátních neziskových organizací v jednom uceleném informačním systému a tyto informace poskytovat široké veřejnosti prostřednictvím sítě Internet.

Základní schéma architektury systému IS NNO
Základní schéma architektury systému IS NNO