Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> Realizované systémy
Hledej: search

Realizované systémy

Společnost ASD Software realizovala na zakázku následující informační systémy pro veřejnou správu:

Komplex informačních systémů Centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR) slouží jako nástroj pro sledování, evidenci, vyhodnocení a kontrolu dotací poskytovaných ze státního rozpočtu.

Zajišťuje evidenci a kontrolu poskytování státní podpory hypotečnímu úvěrování dle nařízení vlády č. 244/1995 a č. 249/2002 ve znění pozdějších předpisů.

Informační systém, jehož hlavní funkcí je podpora při provádění kontrol poskytovaných dotací pracovníky orgánů finanční správy. Nabízí orgánům finanční správy komplexní podporu při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Informační systém, který tvoří komplexní registr dotací České republiky. Obsahuje údaje o všech celostátně poskytnutých investičních i neinvestičních dotacích a návratných finančních výpomocí včetně finančních prostředků EU na základě zákona č. 218/2000 Sb. Data v Centrálním registru dotací slouží pro kontroly dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a také pro kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.

Informační systém, který slouží pro komplexní evidenci a poskytování účelových dotací a návratných finančních výpomocí na Ministerstvu financí, k evidenci nestátních neziskových organizací (NNO) a zasílání informací o nich do centrální databáze, zajišťuje evidenci údajů o veřejných podporách a v modulu finančních kontrol řeší provádění veřejnoprávních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. Poskytuje podporu pro správu žádostí, smluv, rozhodnutí a dokumentů.

Informační systém, který slouží pro komplexní evidenci a poskytování účelových dotací a návratných finančních výpomocí na jednotlivých resortech, k evidenci nestátních neziskových organizací (NNO) a zasílání informací o nich do centrální databáze, zajišťuje evidenci údajů o veřejných podporách a v modulu finančních kontrol řeší provádění veřejnoprávních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. Poskytuje podporu pro správu žádostí, smluv, rozhodnutí a dokumentů.

 

Rozsáhlý informační systém určený pro orgány státní správy a veřejné samosprávy, který uceleně řeší řadu agend úřadu zejména finančního a kontrolního charakteru Obsahuje moduly pro správu dotací, programového financování a veřejných podpor, provádění kontrol (veřejnosprávní kontrola), rozpočtu organizace, správu údajů o nestátních neziskových organizacích, správu veřejných zakázek, evidenci správních řízení, správu žádostí, zástav, písemností, subjektů a další.

 

Rozsáhlý informační systém vytvořený pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, který uceleně řeší řadu agend úřadu zejména finančního a kontrolního charakteru. Obsahuje moduly pro správu dotací, programového financování a veřejných podpor, provádění kontrol (veřejnosprávní kontrola), rozpočtu organizace, správu údajů o nestátních neziskových organizacích, správu veřejných zakázek, evidenci správních řízení, správu žádostí, zástav, písemností, subjektů a další.

 

ISOP 7-13 je rozsáhlý informační systém, který je komplexním nástrojem pro zajištění celého životního cyklu poskytování různých typů finanční podpory. Systém obsahuje dva subsystémy. Subsystém eAccount zajišťuje rozsáhlou on-line podporu žadatelům o finanční podporu a subsystémem je ISOP-Centrum slouží ke komplexnímu řízení poskytované podpory na straně poskytovatele dotace. Byl vyvinut jako komplexní specializovaný podpůrný nástroj pro administraci Operačního programu Podnikání a inovace.

 

ISOP je komplexním nástrojem pro zajištění celého životního cyklu poskytování různých typů finanční podpory (sběr a vyhodnocení žádostí, tvorba související dokumentace, finanční řízení, vyhodnocování podporovaných projektů, akcí, grantů apod., včetně provádění kontrolní činnosti). Byl vyvinut jako komplexní specializovaný podpůrný nástroj pro zpracování agendy poskytování podpory v rámci realizace operačního programu v sektoru průmyslu.

 

Informační systém, který slouží jako komplexní a efektivní podpora uživatelů v oblasti auditu prostředků Evropské unie (EU) v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nařízení Rady (ES) č. 1084/2006, nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a dalších souvisejících zákonných a navazujících norem.

 

Informační systém, který komplexně pokrývá potřeby uživatelů v oblasti výkonu státního dozoru nad loteriemi a sázkami v souvislosti s plněním povinností vyplývajících především ze zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a dalších souvisejících legislativních předpisů.

 

Informační systém, který slouží jako účinná a efektivní podpora při plánování, provádění a následném vyhodnocování procesu auditu, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

 

Informační systém, který podporuje proces plánování kontrol a přezkoumávání a provádění přezkoumávání, vykonávaného dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

 

Modul koordinace plánování byl vybudován na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, §27 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a Usnesení vlády České republiky č. 402 z 29. května 2013, jako systémová podpora řešící koordinaci plánování veřejnosprávních kontrol uloženou těmito zákony.

 

Informační systém, který slouží pro zpracování ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a dle vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se zákon provádí.

 

Informační systém, který slouží jako procesní podpora pro plánování, přípravu, sledování a provádění veřejnosprávních kontrol a souvisejících činností. Dále systém umožňuje tvorbu podkladů pro roční zprávy, podnětů pro provádění kontrol finančními úřady a získávání informací o výsledcích provedených kontrol. Systém je realizován dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a dle požadavků Centrální harmonizační jednotky MF.

 

Informační systém, který slouží v souladu s usnesením vlády č. 1357/1999 k evidenci nestátních neziskových organizací (NNO) a také poskytování informací o těchto organizacích široké veřejnosti. Zároveň obsahuje informace o jednotlivých projektech příslušejícím k jednotlivým NNO včetně informací týkajících se finančního zajištění těchto projektů.

 

Informační systém, který poskytuje oficiální informace o datových prvcích informačních systémů veřejné správy, slouží k vyhlašování datových prvků a zveřejňování číselníků. Datové prvky vyhlášené v ISDP jsou pro orgány veřejné správy a vazby jejich informačních systémů závazné. Tento systém byl vyvinut v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o ISVS a Vyhláškou č. 469/2006 Sb., o informačním systému o datových prvcích.

 

Informační systém, který slouží ke sběru a poskytování informací o informačních systémech veřejné správy (ISVS). Jedná se o základní informace o ISVS a informace o dostupnosti ISVS. Systém byl vyvinut v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o ISVS a Vyhláškou Ministerstva informatiky ČR č. 528/2006 Sb. o informačním systému o ISVS.

 

Informační systém, který slouží Ministerstvu pro místní rozvoj pro uveřejnění odpovídajících informací k veřejným zakázkám, evidenci seznamu kvalifikovaných dodavatelů, zpřístupnění Rejstříku koncesních smluv a zajištění odpovídajících statistických výstupů k uvedeným částem IS. Vznikl na základě ustanovení § 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a § 32 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení.

 

DaPDatabáze projektů

Informační systém, který slouží k evidenci předpokládaných a zamýšlených projektů. Cílem této evidence je účelná příprava vypisovaných grantových schémat a jiných oblastí finanční podpory tak, aby docházelo k následně k plnění a realizaci vhodných projektů.

 

Informační systém, který zajišťuje služby elektronické podatelny a spisové služby podle vyhlášky č. 496/2004 Sb. O elektronických podatelnách, 499/2004 Sb. O archivnictví a spisové službě a zákona č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu.

 

Informační systém, který zajišťuje komplexní podporu při vypisování a následnému zpracovávání grantové problematiky dané organizace (dotace, granty a dary v požadovaném členění). GRANTY zahrnují podporu jak přípravy žádosti o grant, podání žádosti a celého vyřízení žádostí včetně případného procesu schvalování odpovědnými orgány (rada, zastupitelstvo).

 

Informační systém, prostřednictvím kterého je realizován Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností, Rejstřík svazů církví a náboženských společností a Rejstřík evidovaných právnických osob vycházející ze zákona č. 3/2002Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. Systém je využíván také pro poskytování veřejně přístupných informací prostřednictvím Internetu.

 

IS EPDEvidence platů duchovních

Informační systém, který slouží pro výpočet, evidenci a potřebné výstupy v oblasti platů duchovních na základě zákona č. 218/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností a v souladu s nařízením vlády č. 566/2006 Sb. o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností.

POVProgram obnovy venkova

Informační systém, který podporuje kompletní administraci spojenou s realizací programu Program obnovy venkova Olomouckého kraje. Je určen pro podporu obcí podávající žádosti o podporu z tohoto programu a následně pracovníkům krajského úřadu v rámci administrace těchto žádostí a následně realizovaných projektů.

 

SuppDeskInformační systém SuppDesk

Informační systém, který slouží jako podpůrný nástroj pro uživatele Informačních systémů. Řeší problematiku hot-line, dotazů, námětů a připomínek. Jedná se o on-line aplikaci přístupnou všem uživatelům libovolného informačního systému s přímou vazbou na řešitele systému.

 

VYKONTModul výsledků kontrol

Informační systém, který umožňuje získat informace o výsledcích kontrol, prováděných územními finančními orgány v rámci správy odvodů za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

 

Společnost ASD Software se podílela jako subdodavatel společnosti GIST na vývoji informačního systému ADIS (Automatizovaný daňový informační systém) při řešení vybraných úkolů pro realizaci daňových úloh.