Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> Řešené agendy> seznam
Hledej: search

Agenda správy písemností

Agenda správy písemností zahrnuje tvorbu, ukládání a evidenci dokumentů a elektronických šablon v rámci informačního systému.

Agenda zástav

Agenda zástav zahrnuje problematiku pořizování a evidence zástavních smluv ve prospěch úřadů.

Agenda evidence subjektů

Agenda evidence subjektů zahrnuje evidenci informací o subjektech různé povahy (např. příjemci dotací, církevní a náboženské společnosti, kontrolované osoby a společnost, apod.)

Agenda evidence NNO

Agenda evidence NNO zahrnuje problematiku evidence informací o nestátních neziskových organizacích (NNO) v souladu s usnesením vlády č.1357/1999.

Agenda veřejné podpory

Agenda veřejné podpory zahrnuje pořizování a evidenci údajů o veřejných podporách včetně importu dat ze souborů od poskytovatelů veřejné podpory.

Agenda veřejných zakázek

Agenda veřejných zakázek zahrnuje evidenci, správu a uveřejňování veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Agenda správních řízení

Agenda správních řízení zahrnuje evidenci správních řízení, podnětů, stížností, rozhodnutí, předběžných opatření a s nimi související evidenci pokut a správních poplatků a plnění termínů ze zákona.

Agenda kontrol a auditu

Agenda kontrol a auditu zahrnuje provádění finančních kontrol a interního auditu vykonávaných dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních celků a dobrovolných svazků obcí, dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Agenda dále řeší komplexní kontroly poskytnutých finančních prostředků v rámci dotací z veřejných prostředků, z fondů EU a programového financování.

Agenda programového financování

Agenda programového financování zahrnuje správu a evidenci poskytovaných dotací investičního charakteru v rámci programového financování dle zákona č. 218/2000 Sb. a vyhlášek MF č. 40/2001 a č. 560/ 2006 Sb., financovaných z prostředků státního rozpočtu a úvěrů se státní zárukou.

Agenda dotací z EU

Agenda dotací z EU zahrnuje správu a evidenci poskytovaných investičních i neinvestičních účelových dotací, příspěvků, grantů, podpor a programového financování poskytovaných z fondů EU.