Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> Řešené agendy
Hledej: search

Řešené agendy

Informační systémy společnosti ASD Software jsou nástrojem pro výkon mnoha agend a pokrývají řadu běžných i specifických potřeb orgánů veřejné správy a samosprávy. Mezi konkrétní specifické agendy, pro jejichž podporu společnost vyvinula řadu informačních systémů, patří zejména následující agendy:
    tvorba a správa rozpočtu úřadu nebo orgánu státní správy včetně aktualizací a  kontrol jeho plnění správa a  evidence poskytovaných investičních i neinvestičních účelových dotací, návratných finančních výpomocí, příspěvků, grantů a  podpor poskytovaných ze státního rozpočtu a z rozpočtů jednotlivých orgánů veřejné správy správa a evidence poskytovaných investičních i neinvestičních účelových dotací, příspěvků, grantů, podpor a programového financování poskytovaných z fondů EU správa a evidence poskytovaných dotací v rámci programového financování dle zákona č. 218/2000 Sb. a vyhlášek MF č. 40/2001 a č. 560/2006 Sb., financovaných z prostředků státního rozpočtu a z úvěrů se státní zárukou pod agendou kontrol a auditu se rozumí řada kontrolních agend vykonávaných zejména na základě zákonů č. 320/2001 Sb. (kontroly a interní audit), č. 420/2004 Sb. (přezkoumávání hospodaření územních celků) a č. 280/2009 Sb., daňový řád správa, evidence a uveřejňování veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. správa a evidence údajů o veřejných podporách evidence informací o nestátních neziskových organizacích v souladu s usnesením vlády č. 1357/1999 evidence informací o různých subjektech (např. příjemci dotací, církevní a náboženské společnosti, kontrolované osoby a společnost) správa a evidence zástavních smluv správa a evidence datových prvků používaných v informačních systémech veřejné správy centrální evidence, správa a poskytování informací o informačních systémech veřejné správy podpora uživatelů informačních systémů (hot-line, dotazy, náměty a připomínky atd.) tvorba, úprava a provozování webových stránek poskytování státní podpory hypotečního úvěrování dle nařízení vlády č. 244/1995 Sb. a č. 249/2002 Sb. vkládání, evidence a distribuce příkazů, metodických pokynů a výkladů určených podřízeným pracovníkům výpočet, evidence a poskytování platů duchovním dle zákona č. 218/1949 Sb.

z oblasti informačních systémů administrativního charakteru nabízí společnost nástroje zejména pro agendy:

    evidence správních řízení, podnětů, rozhodnutí, předběžných opatření a s nimi související evidenci pokut a správních poplatků a sledování plnění termínů ze zákona tvorba, ukládání a evidence dokumentů v rámci informačního systému vkládání, správa a evidence žádostí různého typu (např. dotace, veřejné zakázky) služby elektronické podatelny podle vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách komplexní správa dokumentů v souladu s vyhláškou 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Pro podporu řízení úřadu naše společnost dodává programové vybavení pro:
  • řízení porad a jednání
  • zadávání a sledování úkolů
  • plánování a realizaci akcí
  • řízení projektů
  • docházku
  • evidenci a sledování řešení požadavků

Přehledová tabulka agend a informačních systémů

Následující tabulka ukazuje přehled, které agendy jsou řešeny kterými informačními systémy:
 

Informační systémy - Řešené agendy