Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro podnikovou sféru> QI> Moduly
Hledej: search

Moduly

MODULY QI

Systém QI je tvořen menšími aplikačními celky moduly, které svojí funkčností pokrývají jednotlivé procesy ve firmě. Všechny moduly jsou vzájemně propojeny, ale je možné používat je i samostatně.

Moduly se dále člení na obchodní jednotky, které je možné libovolně kombinovat. V případě potřeby lze v průběhu používání systému obchodní jednotky doplňovat nebo je naopak ubírat a vytvořit tak zcela unikátní řešení přesně odpovídající požadavkům zákazníka.

VÝHODY MODULOVÉHO ŘEŠENÍ

 • minimalizuje náklady na pořízení
 • urychluje návratnost investice
 • respektuje rozvoj a růst vaší firmy
 • nastavení odpovídá vašim požadavkům
 • maximálně propojuje všechny části systému
 • SKLADY

  Modul umožňuje řízení hmotných toků mezi neomezeným množstvím skladů. Poskytuje statistiky související s veškerými pohyby zboží. Udržuje přehled o skladových zásobách, zamezuje zbytečným zásobám a uvolňuje tak finance pro další rozvoj firmy. Podporuje konsignace, umístění na skladech i podrobnou identifikaci jednotlivých kusů zboží.

 • OBCHOD

  QI podporuje řízení obchodní činnosti ve firmě. Umožňuje přenášet obsah z existujících dokladů do dokladů následujících (z poptávky do objednávky, z objednávky do faktury atd.). Všechny doklady lze samozřejmě vytvářet v různých dokladových řadách, měnách a jazycích. Pro prodej i nákup nabízí prakticky neomezené možnosti tvorby cen, slev a přirážek i zařazování partnerů do dealerských kategorií či tržních segmentů.

 • CRM

  Oblast CRM v QI ocení firmy, které věnují pozornost budování vztahů s obchodními partnery. CRM obsahuje nástroje pro segmentaci obchodních partnerů a cílenou komunikaci s nimi. Umí organizovat jednání, sledovat obchodní případy i kompletní historii vztahů se zákazníky, včetně přehledů výnosů a nákladů

 • MARKETING

  Modul je vhodný pro společnosti, které chtějí zvýšit účinnost a kontrolu nad svými marketingovými kampaněmi. QI umožňuje sledovat náklady na jednotlivé akce, jako jsou semináře, konference, výstavy atd., vyhodnocovat jejich úspěšnost a zpracovávat grafické i tabulkové výstupy.

 • QI MANAŽER

  Aplikace je určena zejména těm uživatelům, kteří potřebují vytvářet složitější přehledy, grafy a statistiky z dat v systému QI. Nástroj umožňuje analyzovat informace od vyšších celků až po jednotlivé položky. QI spolupracuje s MS Excel a OLAP databází, výsledky je možné prezentovat také prostřednictvím internetového prohlížeče.

 • ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

  QI nabízí veškeré nástroje podporující řízení organizace. Zahrnuje organizační a řídící struktury, umožňující hierarchické uspořádání pracovních míst v organizaci a přiřazení pracovních pozic jednotlivým zaměstnancům. Umožňuje organizovat porady, zadávat úkoly a kontrolovat jejich plnění. Každý uživatel má k dispozici přehledný seznam úkolů s propojením na plánovací kalendář.

 • PROCESY

  Modul ocení každá firma, která potřebuje popsat běžné operativní činnosti a uchovat know-how svých zaměstnanců. V QI lze popsat jednotlivé činnosti, logicky je seřadit, přiřadit jim zodpovědnou osobu, vstupní či výstupní doklady. Z definic procesů je možné opakovaně vytvářet hierarchicky členěné akce.

 • PROJEKTY

  Projekty QI jsou určeny společnostem, které chtějí úspěšně plánovat a řídit projekty. K dispozici jsou Ganttovy grafy poskytující přehledné plánování činností a diagramy znázorňující čerpání kapacit v čase. V QI lze sledovat kapacity osob, strojů, jednacích místností apod. Modul je vhodný pro řízení komplexních projektů, ale uplatní se také při každodenní práci například při přípravě porad.

 • KAPACITY

  Využitím modulu si zajistíte plynulý chod výroby a zamezíte nečekanému přetížení, které by mohlo nastat jak u strojů či dílen, tak u osob. Rozložení kapacit si přehledně graficky zobrazíte pomocí plánovací tabule. Přesné kapacitní plánování, podle vámi zvolených parametrů, je jedním z důležitých vstupů pro následné plánování výroby.

 • TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY (TPV)

  TPV vytváří hierarchický popis výrobku a technologické postupy. Modul se vyznačuje důsledným oddělením technické a výrobní dokumentace. Podporuje podchycení všech změn prováděných v dokumentaci výrobku včetně vytvoření alternativních technologických postupů. K tvorbě nabídek je možné využít nástrojů pro simulaci zařazení zakázky do výroby, stanovení nákladů na materiál a mzdy, výpočty termínů dodání apod.

 • PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

  Modul slouží k sestavování plánu výroby na základě potřeby materiálu a kapacit jednotlivých pracovišť. Zohledňuje pořadí jednotlivých operací, jejich možné souběhy na více pracovištích, výrobní dávky, priority zakázek atd. Do plánu lze zahrnout i rozpis kooperací včetně cen a termínů dodání. QI efektivně řídí materiálové toky mezi sklady a výrobou a zahrnuje také nástroje k ekonomickému vyhodnocení výroby jednotlivých výrobků a zakázek.

 • ŘÍZENÍ VÝROBY

  Řízení výroby je určeno pro společnosti, které se zabývají kusovou, sériovou i zakázkovou výrobou. Podporuje řízení výroby v souladu s nejčastěji používanými metodami (MRP II, JIT, KANBAN, …). Tok materiálu, polotovarů a výrobků mezi jednotlivými pracovišti či kooperanty je řízen na základě výrobních příkazů k jednotlivým zakázkám. Vykazování operací, ale i čerpání materiálu je možné pomocí čárových kódů.

 • ŘÍZENÍ JAKOSTI

  S QI budete snadno plnit řadu norem, certifikací a nařízení v různých typech provozu. Modul obsahuje sadu funkcí pro zaznamenávání neshod a odchylek i kompletní podporu tvorby měřících protokolů k jednotlivým výrobkům, dodavatelům, výrobním postupům, apod. Dokumentaci usnadňují tiskové výstupy potřebné i pro kontrolní činnosti v rámci normy ISO.

 • FINANCE

  Finance v QI pokrývají veškeré činnosti související s finančními toky v organizaci. Modul zajišťuje práci s pokladnami, zpracování pohledávek a závazků i komunikaci s finančními institucemi. Sleduje platební morálku obchodních partnerů a poskytuje řadu finančních přehledů. Samozřejmá je návaznost na evidenci DPH a ostatní související agendy.

 • ÚČETNICTVÍ

  Účetnictví QI nabízí pohodlné zpracování veškerých účetních dokladů. Vytváří pevný vztah mezi prvotním dokladem a jeho účetním obrazem a zajišťuje jejich vzájemný soulad. Práci usnadňují předkontace, definovatelné účetní sestavy i nástroje pro podporu tuzemských i zahraničních účetních standardů. QI umožňuje vedení účetní agendy i přes vzdálený přístup, který je vhodný zejména pro účetní firmy.

 • MAJETEK

  Modul nabízí komplexní zpracování veškeré evidence krátkodobého i dlouhodobého majetku. Umožňuje výpočet a plánování odpisů, sleduje umístění majetku i historii změn v kartách majetku. K dispozici jsou i nástroje pro inventarizaci majetku včetně podpory čárového kódu.

 • PERSONALISTIKA

  Personalistika umožňuje evidovat personální data zaměstnanců a uchazečů o práci. Podporuje nábor zaměstnanců, řízení kariérního růstu, plánování vzdělávání včetně odhadu finančních nákladů. Mzdová personalistika úzce spolupracuje s modulem Mzdy.

 • MZDY

  Modul podporuje všechny činnosti spojené se zpracováním mezd. Veškeré výpočty a kontroly jsou v souladu s aktuálně platnou legislativou. Systém automaticky upraví data z docházkového systému, výkazů práce, úkolových lístků apod. Zvládá i komplikovanou agendu s různými typy pracovněprávních vztahů a tarifními skupinami. Obsahuje kompletní historii spočtených mezd. Zabezpečuje vykazování pro pojišťovny, úřady i podnikovou účtárnu formou vlastních i přednastavených tiskových sestav a výkazů.

 • DOCHÁZKA

  Modul je vhodný pro každou firmu, která potřebuje efektivně sledovat a vyhodnocovat docházku zaměstnanců. Umožňuje mimo jiné sledovat přesčasy s možností převodu do dalších časových období a vypočítat časové i jiné příplatky. Disponuje širokou škálou nastavitelných parametrů a přístupových práv. Docházka je integrální součástí QI, dodává se s nejmodernějšími docházkovými terminály a je možné ji použít pro jednosměnný i vícesměnný provoz.

 • E-MODULY

  Komplex modulů umožňuje komunikovat se zákazníky a partnery prostřednictvím webové prezentace. Součástí E-modulů je internetový obchod QI Shop. QI Shop funguje jako objednávkový systém či katalog pro odběratele (B2B) i jako internetový obchod pro koncové uživatele (B2C). E-moduly zpracují aktuální údaje ze systému QI pro webovou prezentaci bez nutnosti přepisování a dalších úprav.

 • SPECIALIZOVANÉ MODULY

  QI je využíváno i v oborech, které vyžadují tvorbu specializovaných aplikací. Tyto moduly rozšiřují základní nástroje QI o funkce, které jsou potřebné pouze pro vybraný obor. Vznikají na základě spolupráce se zákazníky, kteří potřebují podpořit i specializované podnikové činnosti. Díky těmto modulům pokrývá QI všechny procesy v oboru Vodárenství, Správy prostor, Servisu a údržby, Dopravy a spedice a dalších 40 oborech.