IS Audit

Informační systém Audit (IS Audit) slouží jako informatická podpora procesu interního auditu vykonávaného dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Systém je vyvíjen pod patronací Ministerstva financí, které je garantem metodiky agendy auditu ve veřejné správě.

Popis IS

Popis funkcí

V IS Audit jsou realizovány funkce pro podporu výkonu následujících agend:

 • Agenda kontrol a auditu  - pro účinnou a efektivní podporu při plánování, provádění a následném vyhodnocování procesu auditu a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. V rámci agendy jsou podporovány tyto činnosti:
  • plánování auditů a zdrojů ve vazbě na identifikovaná rizika,
  • příprava auditů,
  • provádění auditů (evidence předložených podkladů, zjištění, doporučení a další),
  • uzavírání auditů (evidence opatření, automatizované vytváření zpráv, plánování následných kontrol a další),
  • vyhodnocování auditů.
 • Agenda evidence subjektů  - pro přehlednou evidenci základních údajů o kontrolovaných subjektech veřejné správy.
 • Agenda správy písemností  - pro tvorbu elektronických šablon a následné automatizované vytváření a evidenci jednotlivých dokumentů souvisejících s procesem auditu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Další realizované funkce:

 • správa systému  - modul pro administraci systému, správu uživatelů a systému zálohování, archivace a obnovy,
 • kontrolní funkce  - sledování plnění termínů ze zákona a další,
 • modul výstupů  - pro zobrazení a tvorbu výstupních sestav s možností nastavení výběrových podmínek dle potřeb uživatelů,
 • správa rizik  - modul pro průběžné hodnocení rizik (dále jen MHR), podpora pro vytváření map rizik s těsnou vazbou na plánovací proces.

Datový obsah

IS Audit obsahuje následující okruhy informací:

 • základní údaje o kontrolovaných osobách,
 • informace o rizicích (významnost vlivu/ pravděpodobnost výskytu/stupeň významnosti, opatření aj.),
 • informace o plánech (zaměřeních, cílech, jednotlivých plánovaných akcích),
 • komplexní informace o interním auditu (členěné dle etap na informace z přípravy, provádění, zjištění, doporučení, opatření atd.),
 • informace o uživatelích, rolích a jejich využití (správa zdrojů),
 • číselníky (předpisy, typy písemností, atd.).

Architektura IS a technická infrastruktura

IS Audit je řešen na platformě .NET společnosti Microsoft jako WinForm aplikace. Na serveru je umístěna databáze a příslušná část aplikační logiky. Na klientské stanice není primárně instalováno žádné programové vybavení pouze jednoduchý zavaděč, který zpřístupní programové vybavení pro klientskou stanici (zavaděč zajišťuje přístup k aktuální verzi programového vybavení).

Server:

Jako databáze je využíváno MS SQL Express Edition (volně šiřitelná verze produktu MS SQL Server) nebo MS SQL Server. Pro podporu aplikační logiky je nutná instalace .NET FrameWork (volně šiřitelný produkt) a služba IIS (je instalovaná pod OS MS Windows).

Klientská stanice:

Instalace .NET FrameWork (systémem IS Audit je podporován MS Office).

Systém je možné rovněž používat v režimu "aktovka". Jedná se o mobilní řešení podporující provádění auditů na místě.

Uživatelé systému

Uživateli systému jsou pracovníci orgánů státní správy a auditoři vykonávající finanční kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb.

Přístup uživatelů k jednotlivým funkcím a datům systému je umožněn přidělováním uživatelských rolí. V systému jsou definovány základní role a další je možno vytvářet podle potřeb uživatelů.

Rozhraní na ostatní informační systémy

            Informační systém Audit je možné provázat se samostatným  modulem TVOŘ, který podporuje tvorbu organizačního řádu. Z modulu TVOŘ jsou mimo jiné přebírány informace o náplni práce jednotlivých útvarů (tzv. činnosti), které jsou následně použity jako výchozí informace, nad kterými je prováděno hodnocení rizik.

Provozní stav systému

Systém je v provozu na Ministerstvu financí, Generálním finančním ředitelství, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a je připraven pro použití na dalších úřadech – organizacích a orgánech veřejné správy.

Přínos systému

Systém je řešen tak, aby byl komplexním nástrojem pro provádění interního auditu na úrovni všech kontrolních orgánů veřejné správy. Informace v něm uložené jsou v maximální míře použity při generování standardních výstupů.

Základní schéma architektury systému IS Audit
Základní schéma architektury systému IS Audit

www.asd-software.cz