IS DIS

Informační systém DIS (IS DIS) je rozsáhlý informační systém určený pro orgány státní správy a veřejné samosprávy, který uceleně řeší řadu agend úřadu zejména finančního a kontrolního charakteru. IS DIS je zasazen mezi informační systémy veřejné správy a podporuje proto výměnu dat s jinými externími systémy.

Popis IS

IS DIS je z pohledu funkčnosti a vazeb na externí systémy rozsáhlý modulárně uspořádaný informační systém. Každý modul řeší určitou oblast funkcí, např. modul finančních kontrol je určen pro provádění finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. či modul Programového financování je určen k evidenci a správě dotací dle vyhlášky č. 40/2001 Sb. nebo vyhlášky č. 560/2006 Sb. Jednotlivé moduly jsou vzájemně propojeny tak, aby zpracování probíhalo v maximální míře automatizovaně a aby práce pro uživatele byla na potřebné úrovni (např. propojení modulu programového financování a modulu účelových dotací s modulem provádění finančních kontrol).

Popis funkcí

V IS DIS jsou realizovány funkce pro podporu výkonu následujících agend:

 • agenda dotací - poskytování účelových dotací a návratných finančních výpomocí (NFV) včetně dotací do sektoru nestátních neziskových organizací (NNO) a dále pro poskytování dotací, příspěvků, podpor, darů atd., které nejsou evidovány ani dle zákona č. 218/2000 Sb. ani vyhlášek Ministerstva financí (MF) č. 40/2001 Sb. a č. 560/2006 Sb.,
 • agenda programového financování - poskytování dotací v rámci programového financování dle zákona č. 218/2000 Sb. a vyhlášek Ministerstva financí ČR č. 40/2001 Sb. a č. 560/2006 Sb. s možností vkládání údajů přes internet například obcemi,
 • agenda žádostí - vkládání všech žádostí o dotace s možností vkládání údajů přes internet a s funkcemi pro předávání dávek žádostí správcům dotací k rozhodování o přidělení dotací,
 • agenda rozpočtu - tvorba, aktualizace a sledování plnění rozpočtu s možnou vazbou na účetní systém úřadu a moduly dotací,
 • agenda kontrol a auditu - provádění finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. Systém umožňuje výběr kontrolovaných osob a předmětu kontroly z dotací evidovaných v systému. V souvislosti s kontrolami je umožněno i zasílání podnětů ke kontrolám na finanční úřady a dotazování na výsledky kontrol prováděných na finančních úřadech,
 • agenda evidence NNO - evidence nestátních neziskových organizací a jim poskytovaných dotací,
 • agenda veřejné podpory - evidence údajů o veřejných podporách s možností vkládání informací prostřednictvím vazby na moduly dotací,
 • agenda správních řízení - evidence správních řízení, podnětů, stížností, rozhodnutí atd.,
 • agenda veřejných zakázek - evidence veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • agenda zástav - evidence zástavních smluv úřadu,
 • agenda evidence subjektů - evidence potřebných informací o subjektech a příjemcích figurujících v procesu poskytování finanční podpory a evidence zájmových sdružení právnických osob včetně svazků obcí, jejichž registraci provádí krajský úřad. Moduly s evidovanými subjekty jsou napojeny on-line elektronickou vazbou na Automatizovaný registr ekonomických subjektů (ARES) a Ústřední identifikační registr adres (ÚIR-ADR),
 • agenda správy písemnosti - evidence dokumentů zpracovávaných v souvislosti se všemi agendami v systému.

  Další realizované funkce:
 • správa dotačních programů - pro plánování a tvorbu dotačních programů a jejich finanční rozvahy,
 • výstupy - pro zobrazení a tvorbu výstupních sestav dle potřeb uživatelů i prostřednictvím intranetu úřadu,
 • přenosy dat - pro realizaci vazeb na jiné informační systémy,
 • správa systému - modul pro administraci systému, správu uživatelů a systému zálohování, archivace a obnovy,
 • evidence smluv - modul pro evidenci smluv úřadu,
 • systém generuje zákonem požadované údaje, které jsou předávány ÚOHS.

WEB aplikační nadstavby

Volitelnou součástí IS jsou také internetové aplikace DIS - POV, DIS - INFO, DIS - NNO a DIS - ZAD, které slouží uživatelům mimo úřad a žadatelům o dotace k pořizování některých údajů o žádostech a dotacích a údajů o NNO do databáze IS DIS. Tyto aplikace umožňují uživatelům také prohlížení potřebných údajů.

Datový obsah

IS DIS obsahuje informace z následujících oblastí:

 • informace o příjemcích dotací (RČ/IČO, právní forma, jméno, příjmení, adresa, ...),
 • informace o dotacích (číslo smlouvy, výše přiznané, uvolněné a čerpané dotace, RS, transfery, ...),
 • informace o předpisech pro poskytování dotací (název, případně obsah),
 • číselníky (dotační tituly, programy, RS, kapitoly, ukazatele, ÚIR, ...),
 • informace rozpočtu úřadu a podřízených organizací (úkoly, výdajové účty, rozpočtová opatření, plnění rozpočtu, …),
 • informace o finančních kontrolách (plán, kontrolní komise, předmět kontroly s vazbou na dotace, …),
 • informace o veřejných zakázkách úřadu (požadavky, komise, účastníci, výsledky, …),
 • informace o správních řízeních,
 • informace o nestátních neziskových organizacích,
 • informace o zástavních smlouvách.

Architektura IS a technická infrastruktura

Programové vybavení IS DIS MMR je řešeno jako kombinace Klient/Server aplikace s grafickým uživatelským rozhraním a aplikací realizovaných web technologiemi. Klientská část aplikace je provozována na klientském PC pod operačním systémem MS Windows s využitím MS Office. Serverová část aplikace je provozována pod operačním systémem MS Windows server a databázovým prostředím MS SQL Server. Komunikace mezi oběma částmi probíhá po síti LAN. IS je možné také instalovat jako lokální na vyhrazené pracovní stanici, kdy jako databázový server je využíván MSDE (Microsoft Data Engine). Vzdálený přístup uživatelů k některým částem systému je realizován pomocí WEB technologií s využitím různých prohlížečů (např. Internet Explorer, FireFox, Opera). WWW aplikace sloužící pro komunikaci IS s uživateli na internetu i intranetu, které jsou vybudovány jako nadstavby IS a realizovány technologií dynamických WWW stránek, jsou provozovány na serveru v prostředí MS Windows Server s MS IIS a MS Office. Databáze je použita stejná jako u Klient/Server aplikace.

Vazby na jiné IS

 • IS NNO (vazba na systém nestátních neziskových organizací, dáno Usnesením vlády a Radou vlády pro NNO),
 • IS CEDR (vazba na Centrální registr dotací z důvodu předávání informací pro účely kontrol dle zákona č. 218/2000 Sb. prováděných finančními úřady (FÚ) dle zákona č. 280/2009 Sb., předávání podnětů pro provádění kontrol FÚ na základě zjištění úřadu při provádění kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. a získávání informací o výsledcích kontrol FÚ),
 • ISPROFIN (vazba na centrální Informační systém programového financování v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a vyhláškami Ministerstva financí ČR č. 40/2001 Sb. a č. 560/2006 Sb.),
 • ARESÚIR-ADR (vazba z důvodu ověření správnosti dat),
 • účetní systém úřadu (vazba pro předávání dat mezi účetním systémem a údaji v IS DIS pro vybrané moduly systému),
 • vazba na projekty (IS Kraje Vysočina - Fond Vysočiny) - umožňuje aktualizaci projektů v databázi NNO.

Uživatelé systému

Uživateli IS DIS jsou především správci jednotlivých agend úřadu, registrovaní uživatelé, žadatelé o dotace, nestátní neziskové organizace a veřejnost. Části aplikace vytvořené na bázi WEB technologií (např. DIS ZAD, DIS-INFO), jsou veřejně přístupné a jsou určeny např. žadatelům o dotace nebo pro veřejné poskytování informací z databáze IS DIS dle požadavků úřadu.

Provozní stav systému

Systém je v současné době provozován na jednotlivých úřadech a je dále rozvíjen dle legislativních požadavků a požadavků provozovatelů.

Přínos systému

IS DIS komplexně a jednotně řeší řadu výše uvedených finančních, dotačních a kontrolních agend úřadu. K přínosům systému dále patří i možnost předávání dat do ostatních systémů veřejné správy a také zajištění plnění informační povinnosti úřadu prostřednictvím přehledů dostupných prostřednictvím web stránek úřadu.

Základní schéma architektury systému IS DIS
Základní schéma architektury systému IS DIS

www.asd-software.cz