Granty

Informační systém Granty je realizován jako specializovaný podpůrný nástroj pro zpracování agendy poskytování grantů a dotací, který podporuje administraci celého životního cyklu poskytovaných dotací a grantů Magistrátem hlavního města Prahy (MHMP). Součástí systému je i portálová část prezentující základní informace široké veřejnosti.

Popis IS

Popis funkcí

V systému Granty jsou realizovány specifické funkce pro podporu výkonu následujících agend MHMP:

 • agenda dotací z veřejných prostředků - tvorba a aktualizaci struktury jednotlivých grantových schémat pod jednotlivými odbory úřadu a následné zajištění administrace celého životního cyklu poskytovaných dotací a grantů úřadem. V rámci agendy jsou podporovány tyto činnosti, které jsou dle potřeb pracovníků MHMP aktualizovány v souladu s aktuální metodikou MHMP:
  • vytváření a aktualizace struktury grantových schémat pod jednotlivými odbory MHMP, v členění na roky,
  • evidence žádostí,
  • sledování procesu schvalování radou nebo zastupitelstvem,
  • sledování změn při realizaci,
  • finanční sledování vyplácení podpory v rámci jednotlivých grantových schémat tak i jednotlivých odborů MHMP v letech,
  • ukončení grantu a jeho finanční vyrovnání,
 • agenda evidence subjektů – centrální správa subjektů, které se v procesu realizace jednotlivých grantů vyskytují (příjemci podpory, odbory úřadu, případně jednotliví dodavatelé, uživatelé systému apod.),
 • agenda evidence písemností – vytváření elektronických šablon, automatizované vytváření jednotlivých dokumentů a evidenci dokumentů souvisejících s realizací projektů a grantů. Systém obsahuje velké množství písemností, které se generují v souladu s pravidly, standardy a aktuálními potřebami MHMP.

Další realizované funkce:

 • workflow - centrální modul pro zajištění sledu jednotlivých procesů v návaznosti na příslušnou metodiku (zajištění přístupových práv a správného postupu procesního řízení), modul dnes mimo jiné zajišťuje podrobné kontroly na jednotlivých přechodech mezi stavy v souladu se specifickými potřebami jednotlivých odborů a oddělení MHMP
 • správa systému - modul pro administraci systému, správu uživatelů a systému zálohování, archivace a obnovy,
 • kontrolní funkce – sledování plnění termínů ze zákona a další,
 • modul výstupů - pro zobrazení a tvorbu výstupních sestav s možností nastavení výběrových podmínek dle potřeb uživatelů,
 • moduly rozhraní na externí IS. Tyto moduly zajišťují propojení systému Granty s okolím. Přednostně je využívána technologie XML, která je standardem v této oblasti komunikace IS. V ostatních případech se systém přizpůsobuje již zavedeným rozhraním používaných na MHMP.

Grantový portál města Prahy

je rozšířením systému Granty a jedná se o část, která zajišťuje přímou prezentaci vybraných údajů evidovaných v systému Granty veřejnosti. Jelikož se jedná o součást systému Granty, tak je zajištěna i on-line informovanost veřejnosti o jednotlivých schvalovacích procesech u jednotlivých grantových žádostí a následně o prováděných platbách u schválených dotací a grantech. Součástí portálu je i přehledová část, která prezentuje souhrnně informace o poskytovaných grantech i část umožňující generování sestav dle požadavků uživatelů.

Datový obsah

Systém obsahuje informace z následujících oblastí:

 • informace o sledovaných grantových schématech dle jednotlivých odborů a let),
 • informace o žádaných a následně realizovaných grantech (projektech) a jejich financování (název grantu - projektu a jeho základní charakteristiky - žadatel grantu, financování grantu vzhledem k různým finančním zdrojům a časovému průběhu, apod.),
 • informace o žadatelích jednotlivých grantů a jejich základní vztahy,
 • informace o dokumentech evidovaných v rámci celého procesu realizace grantů
 • informace potřebné pro podporu kontrol nad evidovanými schvalovacími procesy a poskytovanými granty.

Architektura IS a technická infrastruktura

Systém Granty je realizován s využitím řady nových technologií (web technologie, XML, .Net a další). Jedná se o informační systém určený jak pro uživatele v prostředí lokálních sítí (LAN), tak i pro vzdálené uživatele přistupující prostřednictvím rozsáhlých sítí WAN na bázi protokolů TCP/IP (Internet, komunikační infrastruktura veřejné správy, atd.). Díky realizaci prostřednictvím web technologie (s využitím progresivní .NET platformy firmy Microsoft) je umožněn snadný přístup uživatelů k systému prostřednictvím sítě Internet pomocí WWW prohlížeče. Samozřejmostí je zajištění bezpečnosti přístupu uživatelů k systému. Bezpečnost je řešena obdobným způsobem jako u elektronického bankovnictví (využití elektronických certifikátů). Pro sběr dat z jednotlivých žádostí o grant, a to dle specifik odpovědných oddělení MHMP, jsou využívány 602XML formuláře, které odpovídají potřebám systému a ze kterých jsou data automatizovaně zpracovány systémem Granty.

Vazby na jiné IS

Systém má připraveny potřebné vazby na jiné, externí informační systémy a to standardní informační systémy veřejné správy nebo lokální specifické pro potřeby MHMP. Jedná se zde o vazbu na Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) provozovaný Ministerstvem financí a Územně identifikační registr (ÚIR-ADR) provozovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Předpokládá se přechod na zákonem stanovené základní registry. Dokončena je rovněž vazba na vnitřní systém Centrální evidence smluv (CES), se kterým systém Granty oboustranně komunikuje (žádá si zde o čísla smluv a zpětně předává odpovídající informace o uzavíraných smlouvách).

Uživatelé systému

V současné době je systém Granty využíván na řadě odborů MHMP – jedná se především o odbor školství, mládeže a tělovýchovy, odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP, odbor zdravotnictví a sociální péče, odbor památkové péče, odbor kontrolních činností ad.

Provozní stav systému

Systém je v současné době provozován a je dále rozvíjen v souladu s aktuálními požadavky MHMP, které stávající systém aktualizují a vhodně doplňují.

Přínos systému

Program Granty je od počátku budován tak, aby mohl sloužit pro plánování, evidenci, řízení, sledování, hodnocení a kontrolu grantů (projektů) kofinancovaných z prostředků krajů, státního rozpočtu, předstrukturálních fondů (PHARE), strukturálních fondů EU a dalších finančních zdrojů. Realizace informačního systému je zaměřena na podporu vykonávaných činností v rámci zmíněné agendy s důrazem na komplexní a efektivní sledování poskytované podpory jako celku a to formou grantových schémat, dotačních titulů, včetně sledování jednotlivých projektů v souladu s metodikou a požadavky MHMP. Systém poskytuje podporu jak v oblasti věcné, tak i finanční. Je zde řešen proces financování, případně kontrol spolu s možností monitorování realizace grantů (projektů). V systému jsou realizovány potřebné výstupy, jak individuální, tak i agregované a systém je vybaven generátorem uživatelských sestav, ve kterém je již pro potřeby uživatelů připravena celá řada šablon a výstupů. Vzhledem k dlouhodobému používání je v systému obsažena řada specifických funkcionalit, které přesně odpovídají požadavkům a potřebám MHMP a které jednotlivým uživatelům výrazně usnadňují jejich činnost, což se projevuje především v oblasti hromadných operací, příjmu žádostí a všech prováděných kontrol nad evidovanými procesy.

Základní schéma architektury systému Granty
Základní schéma architektury systému Granty

www.asd-software.cz