IS CEDR

IS CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu) je komplexem informačních systémů a slouží jako podpůrný nástroj pro sledování, evidenci, vyhodnocení a kontrolu dotací, návratných finančních výpomocí (NFV) a obdobných transferů (dále jen dotací) poskytovaných ze státního rozpočtu (SR), prostředků EU a dalších finančních mechanismů. Skládá se z několika částí, které jsou podle svého určení provozovány u poskytovatelů dotací (resorty, agentury), v centru zpracování na Generálním finančním ředitelství (GFŘ) a dále na finančních ředitelstvích, finančních úřadech a pracovištích finančních úřadů. V současné době jeho služeb využívá více než 1 400 uživatelů na 117 pracovištích v ČR. Přístup k vybranému okruhu informací má i veřejnost prostřednictvím internetu.

IS CEDR se skládá z následujících subsystémů: 

Popis IS

Popis funkcí IS

Technologické postupy zpracování dat v IS CEDR jsou zahájeny tím, že poskytovatelé evidují dotace a využívají k tomuto účelu systém IS CEDR-resorty, IS CEDR-MF, nebo svůj vlastní IS; v případě hypoték využívají IS CEDR I. Informace o poskytnutých dotacích jsou předávány do IS CEDR III (Centrálního registru dotací) pomocí automatizované zabezpečené webové služby pro příjem dat, kde jsou zpracovány. Poté je provedena kontrola správnosti údajů o příjemcích dotací oproti externím registrům Evidence obyvatel (EO) a Administrativnímu registru ekonomických subjektů (ARES) a kontrola správnosti údajů o dotacích ze SR oproti účetním údajům v automatizovaném rozpočtovém informačním systému (ARIS). Centrální registr dotací obsahuje údaje o všech dotacích na základě zákona č. 218/2000 Sb. a slouží pro kontroly dle zákona č. 280/2009 Sb. Daňový řád a také pro kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Data mohou být ze strany poskytovatelů opravena. Po kontrolách a opravách jsou data v IS CEDR III k dispozici k analytickým účelům. Dále jsou data předána do IS CEDR II (Kontrolní subsystémy) a jsou elektronicky distribuována na příslušné územní finanční orgány (ÚFO) pracovníkům, kteří provádějí kontroly u příjemců dotací. Výsledky kontrol jsou zaznamenávány v IS CEDR II a jsou dále k dispozici v rámci ÚFO formou statistických sestav; pro oprávněné uživatele mimo ÚFO jsou poskytovány prostřednictvím webové služby. Informace o příjemcích státní podpory hypotečnímu úvěrování jsou ze systému IS CEDR I předávány přímo do IS CEDR II. Vybrané informace z Centrálního registru dotací (IS CEDR III), které je možno zveřejnit, jsou poskytovány prostřednictvím intranetu; veřejnosti jsou poskytovány prostřednictvím internetu, také s možností tvorby výstupních sestav.

WEB služby poskytované IS CEDR

Součástí IS jsou také WEB služby, které slouží uživatelům mimo úřad a žadatelům o dotace k získávání informací z databáze systému:

CEDR_prijem. Automatická služba pro elektronické předávání dat do IS CEDR III z informačních systémů či jinak realizovaných evidencí dotačních finančních prostředků na straně jednotlivých poskytovatelů dotací. Služba umožňuje oprávněným uživatelům předávat data ve formě XML do IS CEDR III.

CEDR_Info. Účelem služby je poskytování informací o evidovaných dotacích a příjemcích dotací v IS CEDR III. Jedná se o automatickou službu, která na základě předaných požadavků vrací zpět uživateli požadované informace. Služba obsahuje část poskytující veřejné údaje a část poskytující neveřejné údaje určené oprávněnému uživateli.

CEDR_podnety. Služba slouží pro příjem podnětů týkajících se porušení rozpočtové kázně. Podněty slouží jako podklad pro provedení kontroly finančním úřadem. Informace o výsledcích kontrol realizovaných na základě podnětů jsou k dispozici prostřednictvím služby CEDR_výsledky kontrol.

CEDR_výsledky kontrol. Služba, poskytující informace o kontrolách prováděných finančními úřady, které primárně vznikají v IS CEDR. Služba umožňuje oprávněným uživatelům na dožádání získat informace o výsledcích provedených finančních kontrol za účelem přijetí příslušných opatření při poskytování podpory ze státního rozpočtu, státních fondů a prostředků EU. Jsou podporovány hromadné kontroly, hromadná dožádání a automatická aktualizace hromadného dožádání.

CEDR_ciselniky. Automatická služba, která na základě elektronicky předaných požadavků vrací zpět uživateli požadované informace, v tomto případě obsah žádaných číselníků. Služba je určena pro poskytovatele dotací předávající data informačnímu systému CEDR III a slouží k aktualizaci číselníků informačních systémů na straně poskytovatelů dotací.

Architektura IS a technická infrastruktura

Pro jednotlivé části IS CEDR je využívána jak architektura klient-server, tak i třívrstvá architektura na bázi aplikačních serverů; v neposlední řadě je také využívána WEB technologie na platformě Microsoft .NET. Klientská část se serverovou komunikuje v prostředí sítě LAN daného úřadu. Kontrolní subsystémy IS CEDR II vzájemně komunikují prostřednictví WAN sítě FINET. Oprávněným uživatelům jsou k dispozici automatizované webové XML služby, a to od příjmu dat až po poskytování informací z IS CEDR.
IS CEDR je provozován na platformě MS Windows, a to včetně databázového stroje.
Bezpečnost je v jednotlivých systémech IS CEDR řešena v souladu s požadavky zadavatelů a provozovatelů a v souladu s jejich směrnicemi a standardy z oblasti bezpečnosti. Při řešení bezpečnosti se dále vychází z požadavků kladených na informační systémy státní správy a z evropského standardu.

Vazby na jiné IS

Systém je realizován v souladu se standardy informačních systémů ve veřejné správě. Má realizovány vazby na externí registry (ISEO, ARES, ARIS, ÚIR-ADR). IS CEDR III byl také zdrojem pro kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. informačního systému auditního orgánu MF (IS AO) pro programovací období 2004-2006.

Uživatelé systému

Uživateli IS CEDR jsou pracovníci poskytovatelů dotací (resorty, agentury), pracovníci v centru zpracování na Generálním finančním ředitelství (GFŘ), finančních ředitelstvích, finančních úřadech a pracovištích finančních úřadů, kteří se nějakým způsobem podílejí na provádění kontrol u příjemců dotací nebo tuto činnost vyhodnocují. Přístup k vybranému okruhu informací má i veřejnost prostřednictvím internetu.

Provozní stav systému

Systém je v této době provozován a současně rozvíjen formou přírůstků, ve kterých jsou řešeny potřeby zadavatele a soulad s platnou legislativou.

Přínos systému

Hlavní přínos IS CEDR spočívá ve skutečnosti, že obsahuje informace o dotacích, které prezentují velkou část ročních výdajů SR, fondů EU a dalších finančních mechanismů (řádově stovky miliard Kč ročně) a je nástrojem, pomocí něhož lze provádět kontroly vynaložení těchto finančních prostředků.

IS CEDR
Základní schéma architektury systému IS CEDR

www.asd-software.cz