IS CEDR II

IS CEDR II (Kontrolní subsystémy IS CEDR) je informační systém, jehož hlavní funkcí je podpora při provádění kontrol poskytovaných dotací pracovníky orgánů finanční správy. Je realizován ve třech typech subsystémů, které jsou umístěny na Generálním finančním ředitelství (GFŘ), Odvolacím finančním ředitelství (OFŘ) a Finančních úřadech (FÚ) a konkrétně se jedná o:

Jednotlivé kontrolní subsystémy vzájemně spolupracují a jejich komunikace je zajišťována prostřednictvím rozlehlé sítě (WAN).

Popis IS

Popis funkcí

V IS CEDR II jsou realizovány funkce pro podporu výkonu následujících agend:

 • agenda kontrol - umožňuje provádět kontrolní činnost v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., Daňový řád a všech činností z toho vyplývajících,
 • agenda správních řízení - umožňuje realizovat potřebné kroky správního řízení, které vyplývají z kontrolních činností prováděných v rámci agendy kontrol,
 • agenda veřejné podpory - slouží k evidenci, sledování a kontrole poskytnuté veřejné podpory v rámci resortu Ministerstva financí (MF),
 • agenda evidence subjektů - modul pro evidenci potřebných informací o příjemcích dotace/návratné finanční výpomoci/veřejné podpory. Jedná se o centrální část systému plnící roli registru subjektů, který využívají ostatní agendy systému,
 • agenda dotací - v rámci které jsou:
  • evidovány dotace předané do IS CEDR II z jiných informačních systémů,
  • evidovány dotace, o nichž informace byly získány na základě kontrolních činností prováděných pracovníky FÚ,
 • agenda spisové služby - umožňuje řádný příjem/vytváření dokumentů, jejich evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení. Tato agenda je spojujícím článkem celého systému. Provazuje jednotlivé agendy a zajišťuje logický tok informací,
 • agenda správy písemností - je podpůrnou agendou spisové služby, která zajišťuje:
  • správu vzorů písemných dokumentů (včetně možnosti definice datového obsahu na základě evidovaných informací v systému),
  • distribuce vzorů dokumentů na všechny úrovně Orgánů finanční správy,
  • pro automatizovanou evidenci dokumentů zpracovávaných v souvislosti se všemi agendami v systému,
 • agenda metodického řízení podřízených pracovníků - zajišťující:
  • vkládání, evidenci a distribuci stanovisek, výkladů, pokynů nadřízených orgánů,
  • výměnu informací a názorů formou diskusního klubu nebo zveřejnění důležitých informací prostřednictvím nástěnky.

Další realizované funkce:

 • správa systému - modul pro administraci systému, správu uživatelů a systému zálohování, archivaci a obnovu,
 • kontrolní funkce - sledování plnění termínů ze zákona a další,
 • modul přenosů dat - pro realizaci vazeb mezi jednotlivými subsystémy a současně jako rozhraní na jiné informační systémy,
 • modul výstupů - pro zobrazení a tvorbu výstupních sestav s možností výběru dle potřeb uživatelů prostřednictvím intranetu úřadu i internetu,
 • modul SUPP - prostřednictvím kterého realizuje GFŘ metodickou podpora pracovníků FÚ a OFŘ.

Popis zpracování dat v IS

Základní technologie zpracování v systému je následující: Do kontrolního subsystému na GFŘ jsou přijímána data z IS CEDR III a IS CEDR I o příjemcích dotací, poskytnutých dotacích a předpisech pro poskytování dotací. Následně je provedena distribuce dat podle územní příslušnosti příjemců dotací na úroveň příslušných pracovišť FÚ prostřednictvím rozlehlé sítě (WAN). V subsystémech na FÚ jsou data přijata jako podklady pro provádění kontrol. Dalším z podkladů pro provedení kontroly může být i „podnět“ třetí osoby, který je možné podat i elektronickou cestou prostřednictvím webové služby. Pracovníci FÚ provádějí kontroly u příjemců dotací, vyvozují příslušné důsledky a zaznamenávají výsledky kontrol do subsystému CEDR-FÚ.

Následné zpracování opravných prostředků je v systému řešeno komplexně, včetně elektronických přenosů datových toků mezi subsystémy FÚ, OFŘ a GFŘ. Výsledky činnosti FÚ, OFŘ, GFŘ jsou k dispozici v podobě výstupních statistických sestav a informace o výsledcích kontrolní činnosti jsou dostupné rovněž formou centrálních webových služeb, které poskytují příslušné informace oprávněným uživatelům.

Datový obsah

Jednotlivé subsystémy na FÚ, OFŘ a GFŘ obsahují potřebné informace pro provádění kontrolní činnosti, informace o provedených kontrolách a dále informace o následném řešení opravných prostředků. Na jednotlivých FÚ jsou v databázi informace pouze o těch příjemcích dotací, které danému FÚ náleŽí podle územní příslušnosti. V subsystému CEDR-GFŘ jsou centrálně soustředěny vybrané údaje ze subsystémů CEDR-FÚ/OFŘ.

Architektura IS a technická infrastruktura

Pro provoz IS CEDR jsou na jednotlivých pracovištích Orgánů finanční správy vyčleněny servery v příslušné konfiguraci a instalovaným softwarovým vybavením. Servery jsou provozovány pod operačním systémem MS Windows Server v databázovém prostředí MS SQL Server. Jako klientské stanice jsou použity osobní počítače se základním vybavením. Klientská část pracuje pod operačním systémem MS Windows.

Propojení klientských stanic se servery v jednotlivých pracovištích úřadů je realizováno prostřednictvím lokální sítě (LAN), případně rozlehlé sítě (WAN).

Vazby na jiné IS

Zdrojem informací pro systém IS CEDR II jsou systémy IS CEDR I a IS CEDR III. Komunikace s těmito systémy je řešena zabezpečeným elektronickým přenosem dávek v obou směrech.

Atestace

Systém je atestován dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Uživatelé systému

Uživateli IS CEDR II jsou pracovníci GFŘ, OFŘ, FÚ a pracovišť FÚ, kteří se nějakým způsobem podílejí na provádění kontrol u příjemců dotací nebo tuto činnost vyhodnocují.

Provozní stav systému

Systém je rutinně provozován na GFŘ, OFŘ, 15 FÚ v sídle kraje a specializovaném finančním úřadu a dále je využíván na přibližně 80 pracovištích FÚ. Systém je upravován a rozvíjen podle požadavků provozovatele a uživatelů.

Přínos systému

Využitím funkcí IS CEDR II je možno kontrolovat účelovost velkého objemu finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a Evropské unie a to přímo u příjemců dotací. Systém poskytuje pracovníkům Orgánů finanční správy podkladové informace pro provádění kontrol, je nástrojem pro provádění a evidenci kontrol a poskytuje informace o výsledcích kontrolní činnosti na úrovni FÚ, OFŘ a GFŘ v požadované formě a statistických sestavách. Současně jsou informace o výsledcích kontrol dostupné pro oprávněné uživatele (např. poskytovatele dotací) formou webových služeb.

Základní schéma architektury systému IS CEDR II
Základní schéma architektury systému IS CEDR II

www.asd-software.cz