IS CEDR III

Centrální registr dotací (IS CEDR III) je informační systém, který tvoří komplexní registr dotací České republiky. V registru jsou evidovány dotace poskytnuté ze státního rozpočtu, prostředků Evropské unie (EU) a dalších finančních mechanismů. Systém umožňuje předávání a evidenci informací od poskytovatelů dotací o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech (dále jen dotace) a informací o konečných příjemcích dotací.

Systém byl vytvořen na základě Usnesení vlády č. 584/1997 a byl následně upraven podle vyhlášky č. 286/2007 Sb. a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.

Data v Centrálním registru dotací slouží pro kontroly dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a také pro kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a to zejména prostředků EU.

Veřejná data z Centrálního registru dotací jsou pravidelně zveřejňována na internetu.

Informace jsou dostupné rovněž formou centrální webové služby, která poskytuje příslušné informace oprávněným uživatelům.

Popis IS

Popis funkcí

V IS CEDR III jsou realizovány funkce pro podporu výkonu následujících agend:

 • agenda dotací - systém shromažďuje a eviduje údaje o všech celostátně poskytnutých investičních i neinvestičních dotacích a návratných finančních výpomocí včetně finančních prostředků EU na základě zákona č. 218/2000 Sb. a umožňuje další předávání těchto informací,
 • agenda evidence subjektů - systém umožňuje evidenci potřebných informací o příjemcích dotací s on-line elektronickou vazbou na Automatizovaný registr ekonomických subjektů (ARES) pro vyhledání a kontrolu identifikačních údajů a adresy subjektu a vazbou na Územně identifikační registr adres (ÚIR-ADR) pro vyhledávání a kontrolu adresy a dále offline vazbou na Informační systém evidence obyvatel (ISEO) pro ověření subjektu a kontrolu jeho adresy.

Další realizované funkce:

 • správa systému - modul pro administraci systému, pořízení, opravy a správu číselníků, správu uživatelů a pro zálohování, archivaci a obnovu,
 • kontrolní funkce- porovnání údajů IS CEDR III oproti údajům ve státním závěrečném účtu (SZÚ) získaným z Automatizovaného rozpočtového informačního systému (ARIS),
 • modul přenosů dat - pro realizaci vazeb na jiné informační systémy,
 • modul výstupů - slouží pro tvorbu a zobrazení výstupů a výstupních sestav s možností výběru dle potřeb uživatelů prostřednictvím intranetu úřadu i internetu; k dispozici je generátor pro tvorbu uživatelských sestav,
 • webové služby - pro příjem a poskytování dat jiným informačním systémům veřejné správy (IS VS) prostřednictvím webových služeb.

Datový obsah

Centrální registr dotací obsahuje informace z následujících oblastí:

 • informace o příjemcích dotací (RČ/IČO, právní forma, jméno, příjmení, adresa, ...),
 • informace o dotacích (číslo smlouvy, číslo rozhodnutí, výše uvolněné a čerpané dotace, rozpočtová skladba, transfery, ...),
 • informace o předpisech pro poskytování dotací (název, případně obsah předpisu),
 • kontaktní informace o zodpovědných osobách poskytovatele dotace,
 • číselníky (dotační tituly, rozpočtová skladba, kapitoly, ukazatele, ÚIR, ...).

Architektura IS a technická infrastruktura

Moduly IS CEDR III určené pro pracovníky provozovatele jsou řešeny jako Klient/Server aplikace a jsou provozovány na klientských PC uživatelů v prostředí MS Windows. Moduly určené pro zpřístupnění informací pomocí internetu jsou řešeny s využitím web technologií. Serverová část aplikace je provozována pod operačním systémem MS Windows Server a databázovým systémem MS SQL Server.

Vazby na jiné IS

Systém je realizován v souladu se standardy IS VS. Vstup a zpracování dat probíhá pomocí automatizované webové služby pro příjem dat do IS CEDR III bez zásahu uživatele, při vstupu se provádí kontrola na hodnoty ÚIR-ADR. Tímto způsobem jsou přijímána data od příslušných poskytovatelů dotací, z informačních systémů ISPROFIN-ISPROFIN/EDS-SMVS, SAPARD, MSSF, MSC 2007, NF a dalších. Po úspěšném příjmu jsou identifikační údaje příjemců dotací zkontrolovány na základní registry ISEO a ARES. Po provedení SZÚ se stav čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu porovnává s údaji evidovanými v ARIS. Přijatá data se kontinuálně zasílají do IS CEDR II. V IS CEDR III existují další webové služby, jedná se o službu poskytující potřebné číselníky pro správné vyplnění předávaných údajů do IS CEDR III a službu, která oprávněným uživatelům na jejich žádost zašle požadované údaje evidované v IS CEDR III.

Atestace

Systém je atestován dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Uživatelé systému

Uživateli IS CEDR III jsou jednak pracovníci Generálního finančního ředitelství a dále pracovníci Ministerstva financí (IS CEDR III-intranet), kteří využívají informace z oblasti poskytovaných dotací zejména pro účely analytických prací. V prostředí IS VS jsou oprávněným uživatelům dostupné informace o dotacích a jejich příjemcích formou centrální webové služby. Přístup k vybranému okruhu informací má i veřejnost prostřednictvím internetu (IS CEDR III - internet) na stránce http://cedr.mfcr.cz/.

Provozní stav systému

Systém je v současné době provozován a je dále rozvíjen.

Přínos systému

Centrální registr dotací představuje zdroj informací, které slouží pro kontrolu dotací oproti účetním údajům a pro kontroly příjemců dotací prováděné pracovníky finančních úřadů a dále pracovníky, provádějící kontroly dle zákona 320/2001 Sb. Pracovníkům Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí (IS CEDR III - intranet) poskytuje přístup k informacím o všech celostátně poskytnutých investičních i neinvestičních dotacích včetně dotací z EU a dalších finančních mechanismů. Systém poskytuje podklady pro analytické práce v oblasti dotací ve formě výstupních tabulek a OLAP technologie. Informace v systému a výstupní statistické sestavy jsou k dispozici kromě jiných v členění podle: kapitol a ukazatelů státního rozpočtu, položek a paragrafů rozpočtové skladby, dotačních titulů a programů, příjemců dotací, právních forem a územní příslušnosti příjemců dotací. Systém je využíván pro poskytování veřejně přístupných informací prostřednictvím internetu v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Informace do prostředí IS VS jsou dostupné rovněž formou centrální webové služby, která poskytuje příslušné informace o dotacích a jejich příjemcích oprávněným uživatelům.

Základní schéma architektury systému IS CEDR III
Základní schéma architektury systému IS CEDR III

www.asd-software.cz