IS FKVS-MRZ

Modul ročních zpráv byl vybudován na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, jako systémová podpora řešící zpravodajskou povinnost uloženou tímto zákonem a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole.

Popis IS

Popis funkcí

V IS FKVS-MRZ jsou realizovány funkce pro podporu výkonu následujících agend:

  • agenda kontrol a auditu - provádění finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. Systém zajišťuje evidenci ročních zpráv v rámci hierarchického uspořádání státní správy a územně samosprávných celků a jejich následné vyhodnocování.

Další realizované funkce:

  • správa systému - modul pro administraci systému, správu uživatelů,
  • kontrolní funkce - sledování plnění termínů ze zákona a další,
  • modul výstupů - prostřednictvím analytické nadstavby je nabízena tvorba výstupních sestav.

Datový obsah

Modul ročních zpráv obsahuje údaje definované prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb. a základní informace o předkladateli této roční zprávy.

Architektura IS a technická infrastruktura

  • centrální aplikace je řešena s použitím vývojového prostředí Microsoft Visual Studio .NET,
  • jako databázový server pro centrální relační úložiště všech dat je použit Microsoft SQL Server 2000,
  • jako WWW server je využit IIS firmy Microsoft,
  • centrální server je doplněn o prostředí .NET Framework společnosti Microsoft,
  • pracovní stanice uživatelů ke komunikaci s centrální částí systému využívají WWW prohlížeč.

Vazby na jiné IS

Základní pohled na IS FKVS-MRZ a jeho vazby na okolní systémy je znázorněn na připojeném obrázku.

Uživatelé systému

Uživateli systému jsou pracovníci Ministerstva financí, jakožto zřizovatele systému a definovaní zástupci orgánů veřejné správy. Přístup uživatelů do systému je realizován na základě přidělených přístupových práv. Přístup uživatelů do systému je realizován na základě uživatelského účtu a hesla nebo s využitím elektronických certifikátů.

Provozní stav systému

Modul ročních zpráv je rutinně provozován od roku 2002. V současné době je v systému evidováno 14 tisíc uživatelů.

Přínos systému

Modul ročních zpráv umožňuje efektivní shromažďování informací o finančních kontrolách, které jsou prováděny pověřenými orgány v rámci celého území České republiky. Dále systém umožňuje vyhodnocování, analyzování a modelování informací o finančních kontrolách. K dispozici jsou všechny informace, které byly do systému zaevidovány od okamžiku, kdy byl systém uveden do provozu.

Základní schéma architektury systému IS FKVS-MRZ
Základní schéma architektury systému IS FKVS-MRZ

www.asd-software.cz