IS FKVS-VSK

Informační systém Modul Veřejnosprávní kontroly (IS FKVS-VSK) je realizován dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a dle požadavků Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí (MF) a je určen jako procesní podpora pro plánování, přípravu, sledování a provádění veřejnoprávních kontrol (VSK) a souvisejících činností. Dále systém umožňuje tvorbu podkladů pro roční zprávy, podnětů pro provádění kontrol finančními úřady a získávání informací o výsledcích kontrol provedených finančními úřady.

Popis IS

Popis funkcí

V IS FKVS-VSK jsou realizovány funkce pro podporu výkonu následujících agend:

 • Agenda kontrol a auditu - pro agendu provádění finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. realizovanou dle požadavků Centrální harmonizační jednotky MF. Systém poskytuje podporu všem procesům souvisejících s plánováním, přípravou, sledováním a prováděním veřejnoprávních kontrol a souvisejících činností dle výše uvedeného zákona.
 • Agenda evidence subjektů - modul pro evidenci potřebných informací o subjektech (orgánech státní správy a orgánech územně samosprávních celků), které jsou předmětem veřejnoprávních kontrol, realizovaný z důvodu automatizace zpracování s on-line elektronickou vazbou na Automatizovaný registr ekonomických subjektů (ARES) a Ústřední identifikační registr adres (UIR-ADR).
 • Agenda správy písemnosti - pro automatizovanou evidenci dokumentů zpracovávaných v souvislosti se všemi agendami v systému.

Další realizované funkce:

 • správa systému - modul pro administraci systému, správu uživatelů a systému zálohování, archivace a obnovy,
 • kontrolní funkce - sledování plnění termínů ze zákona a další,
 • modul přenosů dat - pro realizaci vazeb na jiné informační systémy,
 • modul výstupů - pro tvorbu a zobrazení výstupních sestav s možností výběru dle potřeb uživatelů prostřednictvím intranetu úřadu i internetu.

Rozdělení systému

Systém je rozdělen do dvou částí:

 • "Vzorové případy" - tato část obsahuje funkce, které umožňují vytvářet vzorové postupy pro provádění příslušných typů kontrol, evidovat a vytvářet vazby na příslušné právní a metodické předpisy. Dále umožňují v těchto údajích a postupech vyhledávat podklady pro přípravu příslušné veřejnoprávní kontroly.

Submodul obsahuje funkce pro:

 • evidenci předpisů,
 • tvorbu vzorových případů,
 • tvorbu seznamu pojmů a vyhledávání dle klíčových slov.
 • "Provádění VSK" - tato část slouží pro podporu plánování, přípravu a sledování provádění veřejnoprávních kontrol. Součástí je možnost generování dokumentů na základě jednotných šablon písemností, které jsou vytvářeny ke každé kontrolní akci a jsou ukládány do systému, vytváření statistických (souhrnných) výstupů o prováděných kontrolách a vytváření podkladů pro roční zprávy.

Obsahem jsou funkce pro:

 • práci se seznamem kontrol a jejich detaily,
 • tvorbu a údržbu uživatelských číselníků,
 • vytváření a údržbu šablon pro tvorbu dokumentů,
 • plánování veřejnosprávních kontrol,
 • vytváření statistických (souhrnných) výstupů o prováděných kontrolách,
 • tvorbu podkladů pro roční zprávy.

Datový obsah

 • informace o vzorových případech, předpisech, postupech kontroly,
 • data o plánovaných a mimořádných kontrolách,
 • informace o zaměření kontroly, kontrolované osobě, kontrolní skupině, zjištěních, námitkách a odvoláních, přijatých opatřeních,
 • data o předmětu kontroly (kontrolované období, finanční objemy, navržené a skutečné objemy odvodů atd.),
 • údaje z příloh ročních zpráv.

Architektura IS a technická infrastruktura

Systém je realizován v architektuře Client/Server, kde prostředí serveru je tvořeno operačním systémem MS Windows a databázovým prostředím MS SQL Server, klientská část pracuje pod operačním systémem Microsoft Windows.

Vazby na jiné IS

 • IS CEDR (vazba na Centrální registr dotací z důvodu předávání podnětů pro provádění kontrol finančními úřady na základě zjištění úřadu vzniklých při provádění kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. a z důvodů získávání informací o výsledcích kontrol finančními úřady a získání informací o poskytnutých dotacích),
 • vazba na registry ARES a ÚIR-ADR z důvodu ověření správnosti dat.

Uživatelé systému

Uživateli jsou pracovníci úřadů, kteří jsou zodpovědní za provádění veřejnoprávních kontrol.

Provozní stav systému

Systém je možné provozovat samostatně pro zajištění agendy veřejnoprávních kontrol nebo jako modul jiného informačního systému. Systém VSK je standardně začleněn do IS CEDR-MF a resorty a do IS DIS jako modul "Finančních kontrol". Začlenění do těchto systémů umožňuje využívat vnitřní vazby v těchto systémech, například na moduly dotací a subjektů.

Přínos systému

Modul finančních kontrol je určen pro plánování a provádění finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb. a dle metodiky a potřeb MF. Systém umožňuje definici a použití vlastních šablon, generování statistických sestav o prováděných kontrolách a tvorbu příloh ročních zpráv.

Základní schéma architektury systému IS FKVS-VSK
Základní schéma architektury systému IS FKVS-VSK

www.asd-software.cz