IS MPP

IS MPP (Informační systém plánování a přezkoumávání) je informační systém veřejné správy sloužící jako systémová podpora procesu plánování přezkoumání, výkonu přezkoumání a dozoru nad vykonaným přezkoumáním vykonávaného dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních celků a dobrovolných svazků obcí. Jeho hlavním cílem je poskytnout maximální podporu pro efektivní a účinné plnění úkolů vyplývajících z výše uvedeného zákona a usnadnit práci kontrolorů vykonávajících tuto činnost.

Popis IS

Popis funkcí

V IS MPP jsou realizovány funkce pro podporu výkonu následujících agend:

 • agenda kontrol - podporuje procesy přezkoumávání dle zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních celků a dobrovolných svazků obcí:
  • plánování (příprava, schvalování, změny a vyhodnocování plánů v členění na jednorázové, dílčí a konečné přezkoumání, přehled obcí přezkoumávaných auditorem včetně koordinace výkonu přezkoumání s finanční kontrolou podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole),
  • výkonu přezkoumání na místě (příprava, provádění a vyhodnocování výsledků přezkoumání, včetně přípravy výstupů a výsledných dokumentů z přezkoumání),
  • dozoru nad vykonaným přezkoumáním (plánování, příprava, provádění a vyhodnocování dozorů a jejich výsledků, včetně přípravy výstupů a výsledných dokumentů),
 • agenda evidence subjektů - evidence základních údajů o kontrolovaných subjektech veřejné správy,
 • agenda správy písemností - automatizovaná evidence a tvorba dokumentů zpracovávaných v souvislosti se všemi agendami v systému. Tvora písemností je možná i generováním dle jednotlivých šablon s vazbou na údaje v databázi.

Další realizované funkce:

 • správa systému - modul pro administraci systému, správu uživatelů a systému zálohování, archivaci a obnovu, správu číselníku právních předpisů pro indikaci chyb a nedostatků,
 • kontrolní funkce - sledování plnění termínů ze zákona a další,
 • modul přenosů dat - zasílání plánů do centra, zasílání dat krajů a MHMP do centra včetně dat pro roční zprávu,
 • modul výstupů - slouží pro tvorbu a zobrazení výstupních sestav a grafů s možností výběru dle potřeb uživatelů.

Datový obsah

IS MPP obsahuje informace z následujících oblastí:

 • informace o územních celcích (název, IČ, právní forma, kontaktní údaje, apod.),
 • informace o plánech kontrol hospodaření územních celků,
 • informace o průběhu a výsledcích provedených kontrol hospodaření územních celků,
 • informace o nápravných opatřeních a jejich plnění,
 • informace o právních předpisech, na základě kterých probíhají kontroly hospodaření územních celků dle zákona č. 420/2004 Sb.

Architektura IS a technická infrastruktura

Systém je vytvořen jako smartclient windows aplikace, kdy aplikace je připravena na centrálním serveru (IIS server na Ministerstvu financí). Server je provozován pod operačním systémem MS Windows v databázovém prostředí MS SQL Server a je vybaven zálohovacím zařízením. Jako klientské stanice jsou použity osobní počítače s nainstalovaným prostředím .NET Framework firmy Microsoft. Klientská část pracuje pod operačním systémem MS Windows a na klientských počítačích se stahuje podle potřeby ze serveru jen požadované programové vybavení IS MPP.

Na centrálním serveru má každý uživatelský úřad k dispozici vlastní aplikaci s vlastní databází. Pro data určená k centrálnímu zpracování je připravena centrální aplikace. V centrální aplikaci jsou soustřeďovány informace o plánech a zaslaná data z krajů a MHMP. Klientské stanice komunikují se serverem pomocí sítě internet s využitím protokolu https. Pro připojení je použito zabezpečeného spojení s využitím certifikátů, poskytovaných Ministerstvem financí (MF).

Systém je možné rovněž používat v režimu "aktovka". Jedná se o mobilní řešení podporující provádění přezkoumání a dozoru na místě.

Uživatelé systému

IS MPP je provozován na pracovištích Ministerstva financí ČR a finančních úřadech (FÚ), krajských úřadech a Magistrátu hlavního města Prahy. Jeho uživateli jsou pracovníci těchto úřadů.

Provozní stav systému

Systém je rutinně provozován a je nadále upravován a rozvíjen podle požadavků provozovatele a uživatelů.

Přínos systému

Informační systém plánování a přezkoumávání umožňuje přehledné plánování a následné efektivní a jednotné přezkoumání hospodaření krajskými úřady, Magistrátem hl. m. Prahy a pracovníky Ministerstva financí a plánování a výkon dozoru nad vykonaným přezkoumáním pracovníky MF a FÚ.

Základní schéma architektury systému IS MPP
Základní schéma architektury systému IS MPP

www.asd-software.cz