IS o ISVS

IS o ISVS (Informační systém o informačních systémech veřejné správy) je informační systém (IS) sloužící ke sběru a poskytování informací o informačních systémech veřejné správy (ISVS). Jedná se o základní informace o ISVS a informace o dostupnosti ISVS. Tento systém byl vyvinut v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o ISVS a příslušným navazujícím prováděcím právním předpisem - Vyhláškou Ministerstva informatiky České republiky č. 528/2006 Sb., o informačním systému o ISVS.

Popis IS

Popis funkcí

V IS o ISVS jsou realizovány funkce pro podporu výkonu agendy evidence informačních systémů, která zajišťuje přehlednou centrální evidenci, sběr a poskytování informací o informačních systémech veřejné správy.

Další realizované funkce:

  • Správa systému - modul pro administraci systému, správu uživatelů a zálohování systému, archivaci a obnovu.
  • Modul přenosů dat - pro realizaci vazeb na jiné informační systémy.
  • Modul výstupů - pro zobrazení a tvorbu výstupních sestav s možností výběru dle potřeb uživatelů prostřednictvím intranetu úřadu i internetu.

Datový obsah

IS o ISVS obsahuje následující informace:

  • popisné informace o informačním systému (název, kategorie, charakteristika,...),
  • informace o správci informačního systému (název, IČ, kontakt,...),
  • informace o časové dostupnosti uložených dat,
  • informace o finanční náročnosti vývoje informačního systému.

Architektura IS a technická infrastruktura

IS o ISVS je typická třívrstvá webová aplikace s datovou, aplikační a prezentační vrstvou. Pro provoz databáze IS o ISVS je vyčleněn server v příslušné konfiguraci a instalovaným SW vybavením. Server je provozován pod operačním systémem MS Windows v databázovém prostředí MS SQL Server. Jako klientské stanice jsou použity osobní počítače se základním vybavením. Klientská stanice vyžaduje pouze webový prohlížeč. Propojení klientských stanic se serverem je realizováno prostřednictvím Internetu. Pro komunikaci se využívá sady protokolů TCP/IP.

Vazby na jiné IS

  • IS DP (vazba na informační systém o datových prvcích; kontrolován je seznam datových prvků použitých při komunikaci s ostatními IS).

Uživatelé systému

IS o ISVS je provozován na Ministerstvu vnitra ČR. Jeho uživateli jsou pracovníci tohoto úřadu, pracovníci ostatních organizací veřejné správy i veřejnost. Díky realizaci prostřednictvím WEB technologie je umožněn snadný přístup uživatelů k systému prostřednictvím sítě Internet pomocí WWW prohlížeče.

Provozní stav systému

Systém je rutinně provozován na pracovišti provozovatele a je postupně rozvíjen a upravován dle požadavků provozovatele a uživatelů systému.

Přínos systému

Využitím IS o ISVS je možno získat informace o jednotlivých informačních systémech veřejné správy, provozovateli, kontaktních osobách a především o službách poskytovaných těmito IS. V rámci rozvoje IS o ISVS bude uvedena do provozu služba UDDI serveru; IS o ISVS bude pak sloužit jako generická služba komunikačního prostředí ISVS - centrální poskytovatel informací o webových službách v prostředí ISVS.

Základní schéma architektury systému IS o ISVS
Základní schéma architektury systému IS o ISVS

www.asd-software.cz