ISOP

Systém získal zvláštní ocenění "Microsoft .NET Technology Award" v soutěži Microsoft Industry Awards 2003.

Informační systém ISOP je realizován jako komplexní podpůrný nástroj pro zpracování agendy spojené s poskytováním většiny typů a forem finanční podpory (dotace, granty, atd.).

Tento systém je nástrojem, který uživateli slouží k zajištění celého životního cyklu poskytování finanční podpory (sběr a vyhodnocení žádostí, tvorba související dokumentace, finanční řízení, vyhodnocování podporovaných projektů, akcí, grantů apod., včetně provádění kontrolní činnosti).

ISOP je určen pro organizace, které poskytují finanční podporu, a to v jakékoliv formě. Jedná se zejména o agentury a ministerstva, které poskytují finanční podporu ze státního rozpočtu, fondů EU či jiných fondů, a organizace poskytující finanční podporu v rámci územně správních celků především magistráty a městské úřady.

Popis IS

ISOP je modulární informační systém, který je koncipován tak, aby byl snadno aplikovatelný a modifikovatelný dle konkrétní metodiky dané organizace (poskytovatele podpory) a dle potřeb jeho uživatelů. Důležitou vlastností je možnost jeho propojení s jinými informačními systémy provozovanými v dané organizaci.

Jednotlivé moduly ISOP se mohou vzájemně ovlivňovat dle nastavených kritérií. Příkladem je vazba procesů financování a řízení a procesů kontroly, která může zajistit dočasné zastavení financování projektu, pokud v rámci příslušné kontroly byly zjištěny nesrovnalosti.

Popis funkcí IS

V ISOP jsou realizovány funkce pro podporu výkonu následujících agend:

 • agenda dotací - systém podporuje všechny fáze a součásti procesu poskytování dotací, příspěvků, grantů, podpor a programového financování z prostředků EU a veřejných zdrojů ČR. Agendu komplexně zabezpečují následující části:
  • Modul tvorby a správy požadované programové struktury pro poskytování podpory. Slouží k vytvoření a průběžné aktualizaci programové struktury jednotlivých programů a k vytvoření a definici indikátorů ve vazbě na programovou strukturu.
  • Modul sběru a vyhodnocení žádostí a podpory výběrového řízení. Zajišťuje celý životní cyklus výběrového řízení v souladu s odpovídající metodikou pro poskytování daného typu finanční podpory.
  • Modul realizace projektů (akcí, grantů). Je nástrojem pro realizaci celého životního cyklu projektu počínaje přípravou smlouvy či odpovídajícího rozhodnutí až ke sledování veškerých změn při realizaci daného projektu.
  • Modul finančního řízení programů i jednotlivých projektů (akcí, grantů) . Jedná se o nástroj pro finanční řízení programů (plánování a jejich finanční vyhodnocování) a pro sledování veškerých finančních toků spojených s realizací jednotlivých projektů. Systém ISOP umožňuje poskytovateli přizpůsobit členění finančních ukazatelů vlastním potřebám, a to jak z pohledu času (plán, změna, skutečnost, finanční vypořádání), tak z pohledu věcného členění.
  • Modul monitorování a hodnocení programů, grantů i jednotlivých projektů. Nástroj pro hodnocení plánovaného a aktuálního stavu realizace projektů (akcí či grantů) a programů jako celku, a to na základě sledovaných ukazatelů.
 • agenda kontrol a auditu - systém podporuje provádění kontroly poskytnutých finančních prostředků, která je nezbytnou součástí procesu poskytování finanční podpory. Systém zajišťuje procesy od plánování kontrol až po evidenci jejich výsledků včetně nápravných opatření a sledování jejich plnění.
 • agenda evidence subjektů - systém umožňuje centrální evidenci potřebných informací o subjektech a příjemcích, figurujících v procesu poskytování finanční podpory. Informace jsou napojeny on-line elektronickou vazbou na Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) a Územně identifikační registr (ÚIR-ADR).
 • agenda správy písemnosti - systém podporuje vytváření elektronických šablon a k následné automatizované vytváření a evidenci jednotlivých dokumentů souvisejících s realizací projektů a programů. Pro tvorbu uživatelských šablon a jejich vzhledu je využito prostředků MS Word či MS Excel.
 • agenda žádostí - systém umožňuje vkládání a evidenci všech žádostí o dotace s možností vkládání údajů přes internet a s funkcemi pro předávání dávek žádostí správcům dotací k rozhodování o přidělení dotací.

Další realizované funkce:

 • workflow - centrální modul pro zajištění správného sledu jednotlivých procesů v návaznosti na příslušnou metodiku (zajištění přístupových práv a správného postupu procesního řízení). Navíc sleduje a vyhodnocuje korektní řízení všech procesů, sledovaných v ISOP, v čase (např. průběh sběru a hodnocení žádostí o podporu, průběh realizace jednotlivých projektů, procesy spojené se zpracováním žádosti o financování v rámci projektu, procesy spojené s realizací a vyhodnocením kontroly apod.).
 • správa systému - slouží pro administraci systému, správu uživatelů a systému, zajištění bezpečnosti v rámci jednotlivých uživatelských rolí a řízní individuálních přístupových práv, zálohování, archivace a obnova.
 • přenosy dat - v systému je realizována funkcionalita pro zajištění komunikace s externími informačními systémy. Přednostně je využívána technologie XML, která je dnes standardem při komunikaci různých informačních systémů.
 • výstupy ze systému - systém umožňuje snadnou tvorbu výstupních sestav z libovolných údajů evidovaných v ISOP s využitím technologií SQL či OLAP. Jedná se o velmi silný manažerský nástroj s jehož využitím lze maximálně zhodnotit údaje ze systému ISOP.

Datový obsah

Datový obsah ISOP je variabilní a ve velké míře odpovídá požadavkům uživatele v závislosti na jednotlivých oblastech poskytování finanční podpory. Jedná se především o data z následujících oblastí:

 • informace o sledovaných programových strukturách
 • informace o výběrových řízeních a jejich stavech (sledování veškerých údajů spojených s výběrovými řízeními, které se váží k jednotlivě vypisovaným programům)
 • informace o žádaných a následně realizovaných projektech
 • informace o příjemcích dotací (RČ/IČO, právní forma, jméno, příjmení, adresa, ...)
 • informace o dotacích (číslo smlouvy, výše přiznané, uvolněné a čerpané dotace, ...)
 • informace o předpisech pro poskytování dotací (název, případně obsah)
 • číselníky (dotační tituly, programy, kapitoly, ukazatele, ...)
 • informace o finančních kontrolách (plán, kontrolní komise, předmět kontroly s vazbou na dotace, …)
 • informace o elektronické dokumentaci jednotlivých projektů

V rámci implementace systému u zákazníka se nastaví požadovaný obsah sledovaných údajů, přičemž řadu informací lze konfigurovat a upravovat za provozu systému.

Architektura IS a technická infrastruktura

ISOP je realizován s využitím řady progresivních technologií (WEB technologie, XML, .Net, OLAP a další). Jedná se o informační systém určený jak pro uživatele v prostředí lokálních sítí (LAN), tak i pro vzdálené uživatele přistupující prostřednictvím rozsáhlých sítí WAN na bázi protokolů TCP/IP (Internet, komunikační infrastruktura veřejné správy, atd.). Díky WEB technologii je umožněn snadný přístup uživatelů k systému prostřednictvím sítě pomocí WWW prohlížeče. Samozřejmostí je zajištění bezpečnosti přístupu uživatelů k systému ISOP. Bezpečnost je řešena využitím elektronických certifikátů. Systém je schopen sám generovat tyto certifikáty a zajistit i v této oblasti plnou podporu uživatelů se zajištěním velmi vysokého stupně bezpečnosti.

Vazby na jiné informační systémy

Systém má připraveny potřebné vazby na externí informační systémy veřejné správy. Jedná se zejména o vazby na Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) a Územně identifikační registr (ÚIR-ADR). Tyto registry slouží ke snadné identifikaci žadatelů a snadnému zajištění přenosu základních informací z těchto registrů do systému ISOP (vhodné i pro kontroly). Dále ISOP může zajistit přenos údajů do Centrální evidence dotací z rozpočtu (IS CEDR) a Monitorovacího systému strukturálních fondů (MSSF/MSC 2007). Připraveny jsou vazby na Informační systém programového financování (ISPROFIN).

Systém je možno rozšířit o komunikaci s jinými informačními systémy ekonomického či jiného charakteru (například v rámci řízení OPPP a sledování úvěrů v rámci ČMZRB komunikuje ISOP se systémem IDOK).

Cílem ISOP v této oblasti je zajištění potřebného propojení s ostatními informačními systémy tak, aby uživatel mohl komplexně využívat jednotlivé systémy, používané v rámci jeho organizace.

Uživatelé systému

V současné době je systém ISOP provozován na agentuře CzechInvest a na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde zajišťuje komplexní podporu při administraci Operačního programu průmyslu a podnikání (OPPP) v rámci využívání podpory z fondů EU, programu Phare 2003 a SOP Průmysl.

Služby ISOP využívá Magistrát hlavního města Prahy při poskytování podpory na jednotlivé granty v souladu s požadavky jednotlivých odborů a oddělení.

KÚ Olomouc využívá systém ISOP pro řízení agendy Programu obnovy venkova.

Provozní stav systému

Systém ISOP je v současné době provozován a je dále rozvíjen dle specifických potřeb jednotlivých uživatelů.

Přínos systému

ISOP je koncipován tak, aby sloužil pro plánování, evidenci, řízení, sledování, hodnocení a kontrolu projektů, akcí, grantů či jiných forem finanční podpory. Vychází z dlouholetých zkušeností společnosti ASD Software s realizací informačních systémů, určených pro agendu poskytování podpory ze státního rozpočtu, veřejných rozpočtů a podpory v rámci předstrukturálních a strukturálních fondů EU.

Ocenění systému

Systém ISOP zvítězil v soutěži o nejlepší řešení "Microsoft Industry Awards" v České a Slovenské republice pro rok 2003 a získal tak zvláštní ocenění "Microsoft .NET Technology Award", které bylo uděleno za využití moderních technologií Microsoft, technologickou inovaci a excelenci - netradiční, zajímavé či co nejúplnější využití moderních technologií.

Základní schéma architektury systému ISOP
Základní schéma architektury systému ISOP

www.asd-software.cz