IS AO

Informační systém Auditního orgánu (IS AO) je komplexní informační systém, který pokrývá potřeby uživatelů v oblasti auditu prostředků Evropské unie (EU) v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nařízení Rady (ES) č. 1084/2006, nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a dalších souvisejících zákonných a navazujících norem.

Systém IS AO je určen především pro podporu výkonu a evidenci auditů finančních prostředků u projektů u niž je poskytováno financování z fondů EU.

Popis IS

IS AO je komplexní specializovaný modulárně uspořádaný informační systém, který pro svou intermodulární komunikaci využívá síť internet. Každý modul řeší určitou oblast funkcí. Jednotlivé moduly jsou vzájemně propojeny tak, aby zpracování dat probíhalo v maximální míře automatizovaně a systém poskytoval největší možnou podporu pro práci uživatelů.

Popis funkcí

V IS AO jsou realizovány funkce pro podporu výkonu následujících agend:

 • Agenda kontrol a auditu - pro účinnou a efektivní podporu při plánování, provádění a následném vyhodnocování procesu finanční kontroly a auditu finančních prostředků poskytovaných z fondů EU, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

V rámci agendy jsou podporovány tyto činnosti:

  • ohodnocení rizikovosti procesů,
  • plánování auditních činností a zdrojů ve vazbě na identifikované a ohodnocené rizikové procesy,
  • výběr vzorků operací (auditovaných prostředků) dle odpovídající metodiky,
  • přípravu auditních činností,
  • provádění auditních činností (evidence zjištění, doporučení podezření na nesrovnalosti a další),
  • uzavírání auditních činností (evidence opatření, automatizované vytváření zpráv, plánování následných auditů a další),
  • vyhodnocování auditních činností,
  • evidence nápravných opatření,
  • evidence a vyhodnocování hlášení o podezřeních na nesrovnalosti.
 • Agenda evidence subjektů - evidence potřebných informací o subjektech figurujících v procesu auditu s on-line elektronickou vazbou na Automatizovaný registr ekonomických subjektů (ARES) a využitím Územně identifikačního registru adres (UIR-ADR).
 • Agenda správy písemností - tvorba a evidence dokumentů zpracovávaných v souvislosti se všemi agendami v systému. Systém umožňuje správu šablon písemných dokumentů (včetně možnosti definice datového obsahu na základě evidovaných informací v systému), které je možno využít při tvorbě výstupů.

Další realizované funkce:

 • Workflow centrální modul zajišťující správný sled jednotlivých procesů v návaznosti na příslušnou metodiku (zajištění přístupových práv a správného postupu procesního řízení). Dále zajišťuje korektní řízení všech procesů sledovaných v IS AO (např. proces spojený s realizací a vyhodnocením auditu apod.).
 • Výstupy - pro zobrazení a tvorbu výstupních sestav dle potřeb uživatelů. Výstupy je možno generovat v různých formátech (MS Word, MS Excel, PDF apod.) nebo využít samostatný modul SQL statistik.
 • Přenosy dat - pro realizaci vazeb na jiné informační systémy.
 • Správa systému - modul pro administraci systému, správu uživatelů, uživatelských rolí apod.

Datový obsah

IS AO obsahuje informace z následujících oblastí:

 • základní údaje o subjektech vyskytujících se v procesu finančních auditů (žadatelé, příjemci podpory, kontaktní osoby, oprávněné osoby, uživatelé systému atd.),
 • informace o plánech auditních činností,
 • komplexní informace o konkrétních naplánovaných a uskutečněných auditech,
 • informace o nápravných opatřeních a stavu jejich řešení,
 • informace o hlášených podezřeních na nesrovnalosti,
 • základní údaje o certifikovaných žádostech o platbu v rámci finanční podpory poskytované z fondů EU,
 • informace o struktuře jednotlivých operačních programů, která definuje určení a cíl pomoci finanční podpory,
 • informace o projektech využívajících prostředky EU (způsoby financování projektu a výše částek jednotlivých zdrojů, údaje o žadateli apod.),
 • informace o uživatelích, rolích a jejich využití (správa zdrojů),
 • číselníky (externích dodavatelů, kategorií porušení podmínek, procesů, UIR-ADR s automatickou aktualizací obsahu přes webovou služb, atd.).

Architektura IS a technická infrastruktura

Systém je vytvořen jako smartclient windows aplikace, kdy aplikace je připravena na centrálním serveru (IIS server na Ministerstvu financí). Server je provozován pod operačním systémem MS Windows v databázovém prostředí MS SQL Server. Jako klientské stanice jsou použity osobní počítače s nainstalovaným prostředím .NET Framework firmy Microsoft. Klientská část pracuje pod operačním systémem MS Windows a na klientských počítačích se stahuje ze serveru programové vybavení IS AO. Systém využívá technologii ClickOnce, která zajišťuje snadnou údržbu, instalaci a aktualizaci SmartClient aplikací ze vzdáleného serveru bez nutností zásahu uživatele či administrátorů sítě.

Klientské stanice komunikují se serverem pomocí sítě internet s využitím protokolů http a https. Pro připojení je použito zabezpečeného spojení s využitím certifikátů poskytovaných Ministerstvem financí (MF).

Vazby na jiné IS

 • IS CEDR II (vazba na Kontrolní subsystémy IS CEDR z důvodu předávání podnětů pro provádění kontrol FÚ na základě zjištění nesrovnalostí při provádění kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., a pro získávání informací o výsledcích kontrol FÚ).
 • MSC2007 (vazba na Monitorovací systém strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, pro období 2007-2013 slouží k předávání číselníků, pro získávání údajů o operačních programech, jednotlivých projektech a příjemcích finanční pomoci).
 • ARES (vazba na registr z důvodu ověření správnosti dat).

Uživatelé systému

IS AO je využíván pracovníky auditního orgánu Ministerstva financí ČR a pověřených auditních subjektů (PAS) jednotlivých resortů a regionálních rad.

Provozní stav systému

Systém je v současné době provozován a je dále rozvíjen dle legislativních požadavků a požadavků provozovatelů.

Přínos systému

Hlavním přínosem IS AO je poskytování komplexní podpory pro efektivní a účinné plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb. a dalších souvisejících legislativních norem EU a ČR při výkonu finančních auditů prostředků poskytovaných EU. IS AO je proto díky svému ucelenému řešení a rozsahu funkcionalit významným nástrojem pro práci pracovníků jednotlivých kontrolních orgánů vykonávajících tuto činnost.

Základní schéma architektury systému IS AO
Základní schéma architektury systému IS AO

www.asd-software.cz