Agenda správy písemností

Agenda správy písemností zahrnuje tvorbu, ukládání a evidenci dokumentů a elektronických šablon v rámci informačního systému.

Výkon agendy správy písemností podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software pro veřejnou správu:
 

Podporuje výkon agendy správy písemností v modulu Správa a evidence dokumentů, který umožňuje vytváření elektronických šablon, automatizované vytváření jednotlivých dokumentů a evidenci dokumentů souvisejících s realizací projektů a grantů. IS GRANTY je specializovaný nástroj pro zpracování agendy poskytování grantů a dotací poskytovaných orgány veřejné samosprávy.
 

Podporuje výkon agendy správy písemností ve specializovaném modulu, jehož funkce uživateli dávají možnost definovat/upravovat tiskové výstupy a to včetně možnosti definovat jejich datový obsah. IS Audit jako celek je komplexní specializovaný systém sloužící jako systémová podpora procesu interního auditu vykonávaného dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
 

Podporuje výkon agendy písemností v modulu Správa písemných dokumentů, které umožňující správu vzorů písemných dokumentů, jejich další distribuci na všechny úrovně Ústředních finančních orgánů a automatizovanou evidenci dokumentů zpracovávaných v souvislosti se všemi agendami v systému. IS CEDR II jako celek je komplexním systémem poskytujícím podporu při provádění kontrol všech celostátně poskytovaných dotací pracovníky územních finančních orgánů.
 

Podporuje výkon agendy písemností v modulu Písemnosti, který umožňuje automatizovanou evidenci dokumentů zpracovávaných v souvislosti se všemi agendami v systému. IS CEDR-MF a resorty jako celek je otevřený informační systém poskytující uživateli podporu při výkonu řady specializovaných agend vykonávaných státní správnou jako např. agenda dotací, evidence nestátních neziskových organizací, správa smluv a dokumentů nebo veřejnoprávní kontroly.
 

Podporuje výkon agendy správy písemností v modulu Písemnosti, který umožňuje automatizovanou evidenci dokumentů zpracovávaných v souvislosti se všemi agendami v systému. IS CNS jako celek je specializovaný systém, prostřednictvím kterého je realizován Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností, Rejstřík svazů církví a náboženských společností a Rejstřík evidovaných právnických osob. IS CNS vychází ze zákona č. 3/2002Sb., O svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a vyhlášky MK ČR č. 547/2006 Sb. k tomuto zákonu.
 

Podporuje výkon agendy správy písemností v modulu Písemnosti, který umožňuje tvorbu elektronických šablon a následné automatizované vytváření a evidenci jednotlivých dokumentů v souvislosti se všemi agendami v systému. Při napojení na spisovou službu, lze získávat ze spisové služby čísla jednací, aktualizovat údaje o písemnostech do spisové služby, vyhledávat ve spisové službě atd. IS DIS jako celek je komplexní systém pro správu agend úřadu z oblasti finančních, dotačních, kontrolních a dalších.
 

Podporuje výkon agendy správy písemností v modulu Písemnosti, který umožňuje tvorbu elektronických šablon a následné automatizované vytváření a evidenci jednotlivých dokumentů v souvislosti se všemi agendami v systému. Při napojení na spisovou službu, lze získávat ze spisové služby čísla jednací, aktualizovat údaje o písemnostech do spisové služby, vyhledávat ve spisové službě atd. IS DIS MMR jako celek je komplexní specializovaný systém pro správu agend úřadu z oblasti finančních, dotačních, kontrolních a dalších vyvinutý pro podporu specifických činností Ministerstva pro místní rozvoj.
 

Podporuje výkon agendy správy písemností jako součást modulu Přezkoumávání, který umožňuje tvorbu elektronických šablon a následné automatizované vytváření a evidenci jednotlivých dokumentů souvisejících s procesem přezkoumávání. IS MPP jako celek je komplexní informační systém veřejné správy pro podporu procesu plánování přezkoumání, výkonu přezkoumání a dozoru nad vykonaným přezkoumáním vykonávaného dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních celků a dobrovolných svazků obcí.
 

Podporuje výkon agendy správy písemností v modulu Písemnosti, který umožňuje tvorbu elektronických šablon a následné automatizované vytváření a evidenci jednotlivých dokumentů souvisejících s procesem veřejnoprávních kontrol. IS FKVS-VSK jako celek je komplexní informační systém pro podporu výkonu veřejnoprávních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
 

Podporuje výkon agendy správy písemností v modulu Správa dokumentů, který umožňuje tvorbu elektronických šablon a následné automatizované vytváření a evidenci jednotlivých dokumentů. IS VZ jako celek je komplexní systém ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a současně ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, prostřednictvím něhož je zajištěna evidence a uveřejnění odpovídajících informací k veřejným zakázkám, veden a uveřejněn Seznam kvalifikovaných dodavatelů, Seznam systémů certifikovaných dodavatelů a Rejstřík koncesních smluv a zajištěny odpovídající statistické výstupy.
 

Podporuje výkon agendy správy písemností v modulu správy dokumentů, který umožňuje tvorbu elektronických šablon a následné automatizované vytváření a evidenci jednotlivých dokumentů souvisejících s realizací projektů a programů a jejich kontrol. ISOP 7-13 je rozsáhlý informační systém rozdělený na subsystém určený pro žadatele/příjemce dotací a na subsystém určený pro poskytovatele podpor, který podporuje všechny fáze a součásti procesu poskytování dotací, příspěvků, grantů, podpor a programového financování z prostředků EU i veřejných zdrojů ČR.
 

Podporuje výkon agendy správy písemností v Modulu správy a evidence dokumentů, který umožňuje tvorbu elektronických šablon a následné automatizované vytváření a evidenci jednotlivých dokumentů souvisejících s realizací projektů a programů a jejich kontrol. ISOP je ucelený informační systém, který je komplexním podpůrným nástrojem pro zpracování agendy spojené s poskytováním většiny typů a forem finanční podpory (dotace, granty, atd.).
 

Informační systém, který komplexně pokrývá potřeby uživatelů v oblasti výkonu státního dozoru nad loteriemi a sázkami v souvislosti s plněním povinností vyplývajících především ze zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a dalších souvisejících legislativních předpisů.


POVProgram obnovy venkova

Podporuje výkon agendy správy písemností v modulu Správa a evidence dokumentů, který umožňuje vytváření elektronických šablon, automatizované vytváření jednotlivých dokumentů a evidenci dokumentů souvisejících s agendou poskytování finanční podpory v rámci Programu obnovy venkova. POV je ucelený informační systém, který je komplexním specializovaným nástrojem pro zpracování agendy spojené s poskytováním finanční podpory v rámci Programu obnovy venkova.


www.asd-software.cz