Agenda správy žádostí

Agenda správy žádostí zahrnuje vkládání a evidenci žádostí různého typu (např. dotace, veřejné zakázky apod.)  

Výkon agendy správy žádostí podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:
 

Podporuje výkon agendy správy žádostí v modulu Žádosti, který umožňuje vkládání všech žádostí o dotace s možností vkládání údajů přes internet a s funkcemi pro předávání dávek žádostí správcům dotací k rozhodování o přidělení dotací. IS CEDR-MF a resorty jako celek je otevřený informační systém poskytující uživateli podporu při výkonu řady specializovaných agend vykonávaných státní správnou jako např. agenda dotací, evidence nestátních neziskových organizací, správa smluv a dokumentů nebo veřejnoprávní kontroly.
 

Podporuje výkon agendy správy Žádostí v modulu Žádosti, který umožňuje vkládání všech žádostí o dotace s možností vkládání údajů přes internet a s funkcemi pro předávání dávek žádostí správcům dotací k rozhodování o přidělení dotací. IS DIS jako celek je komplexní systém pro správu agend úřadu z oblasti finančních, dotačních, kontrolních a dalších.
 

Podporuje výkon agendy správy Žádostí v modulu Žádosti, který umožňuje vkládání všech žádostí o dotace s možností vkládání údajů přes internet a s funkcemi pro předávání dávek žádostí správcům dotací k rozhodování o přidělení dotací. IS DIS MMR jako celek je komplexní specializovaný systém pro správu agend úřadu z oblasti finančních, dotačních, kontrolních a dalších vyvinutý pro podporu specifických činností Ministerstva pro místní rozvoj.
 

Podporuje výkon agendy správy žádostí na straně žadatelů v modulech Registrační žádost a Plná žádost, které umožňují zaregistrování žadatelů do systému a následné předání informací o projektu poskytovateli dotace. Na straně poskytovatele dotace jsou tyto informace promítnuty do modulu realizace projektů, který umožňuje přehlednou evidenci podaných žádostí a informací o konkrétních projektech. ISOP 7-13 je rozsáhlý informační systém rozdělený na subsystém určený pro žadatele/příjemce dotací a na subsystém určený pro poskytovatele podpor, který podporuje všechny fáze a součásti procesu poskytování dotací, příspěvků, grantů, podpor a programového financování z prostředků EU i veřejných zdrojů ČR.
 

Podporuje výkon agendy správy žádostí v modulu Realizace projektů, který umožňuje vkládání a evidenci všech žádostí o dotace s možností vkládání údajů přes internet. ISOP je ucelený informační systém, který je komplexním podpůrným nástrojem pro zpracování agendy spojené s poskytováním většiny typů a forem finanční podpory (dotace, granty, atd.).
 

Podporuje výkon agendy správy žádostí v modulech Seznam kvalifikovaných dodavatelů, Seznam systémů certifikovaných dodavatelů a Rejstřík koncesních smluv, které umožňují vkládání a evidenci všech žádostí o zápis do těchto seznamů nebo provedené změny v nich, s možností vkládání údajů přes internet. IS VZ jako celek je komplexní systém ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a současně ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, prostřednictvím něhož je zajištěna evidence a uveřejnění odpovídajících informací k veřejným zakázkám, veden a uveřejněn Seznam kvalifikovaných dodavatelů, Seznam systémů certifikovaných dodavatelů a Rejstřík koncesních smluv a zajištěny odpovídající statistické výstupy.
 

POVProgram obnovy venkova

Podporuje výkon agendy správy žádostí v modulu Realizace projektů, který umožňuje vkládání a evidenci všech žádostí o finanční podporu v rámci Programu obnovy venkova s možností vkládání údajů přes internet. POV je ucelený informační systém, který je komplexním specializovaným nástrojem pro zpracování agendy spojené s poskytováním finanční podpory v rámci Programu obnovy venkova.


www.asd-software.cz