IS VZ

Informační systém, který slouží Ministerstvu pro místní rozvoj pro uveřejnění odpovídajících informací k veřejným zakázkám, evidenci seznamu kvalifikovaných dodavatelů, zpřístupnění Rejstříku koncesních smluv a zajištění odpovídajících statistických výstupů k uvedeným částem IS. Vznikl na základě ustanovení § 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a § 32 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení.

Účel systému

IS VZ (Informační systém veřejných zakázek) je informační systém veřejné správy ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a současně ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, prostřednictvím něhož je zajištěno uveřejnění odpovídajících informací k veřejným zakázkám, evidence seznamu  kvalifikovaných dodavatelů, zpřístupňuje Seznam systémů certifikovaných dodavatelů, Rejstřík koncesních smluv, Rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek, Rejstřík osob se zákazem plnění koncesních smluv a zajišťuje vybrané statistické výstupy  k uvedeným částem IS.

Popis IS

Systém IS VZ se skládá ze dvou samostatných modulů a to modulu pro zveřejnění informací na internetu s podporou veřejných funkcí systému a z modulu zajišťující procesní zpracování související s interní agendou MMR. Součástí systému je zajištění služeb pro potřeby systému CzechPoint spojených s generováním a předáváním aktuálních platných výpisů ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Popis funkcí

V IS VZ jsou realizovány funkce pro podporu výkonu následujících agend:

 • agenda správních řízení - pro přehlednou evidenci správních řízení, rozhodnutí, předběžných opatření a s nimi související evidenci správních poplatků a plnění termínů ze zákona v souvislosti s vedením Seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 125 a  následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Seznamu systémů certifikovaných dodavatelů dle § 133 a následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
 • agenda veřejných zakázek - pro agendu veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Systém zajišťuje přehlednou evidenci a archivaci a prezentaci informací o veřejných zakázkách importovaných z Věstníku veřejných zakázek, který zajišťuje jejich zveřejnění v síti internet,
 • agenda evidence subjektů - modul pro evidenci potřebných informací o fyzických a právnických osobách uvedených v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Seznamu systémů certifikovaných dodavatelů, které jsou součásti IS VZ. Oba rejstříky jsou propojeny on-line elektronickou vazbou na Automatizovaný registr ekonomických subjektů (ARES) pro vyhledání a kontrolu identifikačních údajů,
 • agenda správy písemnosti - pro automatizované řízení odpovídajících procesů a automatizovanou tvorbu a evidenci dokumentů zpracovávaných v souvislosti se všemi agendami sledovanými v systému. Tvorba písemností je možná i generováním dle jednotlivých šablon s vazbou na údaje v databázi, procesní stránka je doplněna o využití elektronického podpisu prostřednictvím podpisové knihy a to navíc s automatizovanou komunikací se spisovou službou a datovými schránkami,
 • agenda žádostí - pro vkládání a přehlednou evidenci všech žádostí, s možností vkládání údajů přes internet,v souvislosti s vedením Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Seznamu systémů certifikovaných dodavatelů, Rejstříku koncesních smluv, Rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a Rejstříku osob se zákazem plnění koncesních smluv.

Další realizované funkce:

 • správa systému - modul pro administraci systému, správu uživatelů a statistik,
 • kontrolní funkce - plnění termínů ze zákona, sledování zákonné lhůty,
 • modul přenosů dat - pro realizaci vazeb na jiné informační systémy,
 • modul výstupů - pro zobrazení a tvorbu výstupních sestav s možností výběru dle potřeb uživatelů prostřednictvím intranetu úřadu i internetu.

Datový obsah

IS VZ obsahuje informace z následujících oblastí:

 • informace o aktuálních i archivních veřejných zakázkách (evidenční číslo, datum zveřejnění, název adresa a kontaktní údaje veřejného zadavatele, předmět a rozsah zakázky, právní, ekonomické, finanční a technické informace apod.),
 • informace o dodavatelích zapsaných v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (identifikační údaje dodavatele, informace o statutárním orgánu dodavatele, základní a profesní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal apod.),
 • informace obsažené v seznamu systémů certifikovaných dodavatelů (název systému, evidenční číslo, identifikace správce systému, druh a kategorie veřejných zakázek, na které se systém certifikovaných dodavatelů vztahuje apod.),
 • informace o koncesních smlouvách uvedených v rejstříku koncesních smluv (identifikační údaje zadavatele a koncesionáře, základní údaje, charakteristika předmětu a financování koncesní smlouvy, charakteristika koncese apod.),
 • informace obsažené v Rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a Rejstříku osob se zákazem plnění koncesních smluv (identifikační údaje osoby, jeho adresa, doba zákazu).

Architektura IS a technická infrastruktura

Veřejně přístupná část IS VZ je řešena jako web aplikace a to včetně statistického generátoru na bázi SQL a OLAP technologií, administrativní část je realizována jako windows aplikace s využitím technologií SmartClient a ClickOnce. Serverová část aplikace je provozována pod operačním systémem MS Windows Server a databázovým systémem MS SQL Server. Komunikace IS VZ s externími informačními systémy je řešena vzdáleným přístupem pomocí technologie webových služeb na bázi XML.

Vazby na jiné IS

 • veřejné zakázky jsou do systému přebírány z Věstníku veřejných zakázek a z eTržišť,
 • subsystém SKD vytváří pro potřeby systému CzechPoint výpisy ze subsystému SKD,
 • před předáním písemnosti do spisové služby EPIS komunikuje IS VZ se systémem IS DS (datových schránek) na druhou stranu si ISVZ přebírá z EPIS potřebné písemnosti,
 • vazba na Rejstřík trestů pro zajištění elektronického výpisu z Rejstříku trestů při správním řízení v procesu Seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
 • vazba na evidenci poplatků správních řízení (EPSR),
 • vazba na registr ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) z důvodu ověření správnosti dat.

Uživatelé systému

IS VZ je provozován na Ministerstvu pro místní rozvoj. Jeho uživateli jsou pracovníci tohoto ministerstva, pracovníci úřadu vykonávajícím dohled nad zadáváním veřejných zakázek (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), NKÚ i veřejnost. Díky realizaci prostřednictvím WEB technologie je umožněn snadný přístup uživatelů k systému prostřednictvím sítě internet pomocí WWW prohlížeče.

Provozní stav systému

Systém je rutinně provozován a rozvíjen podle požadavků provozovatele a uživatelů.

Systém IS VZ je atestován dle zákona č. 365/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek.

Přínos systému

IS VZ je komplexním a spolehlivým nástrojem pro agendy spojené s evidencí a vyhodnocováním veřejných zakázek, poskytuje kompletní podporou agendy spojené se Seznamem kvalifikovaných dodavatelů a to včetně úplného provázání na modul evidence plateb správního řízení, kompletní podporou seznamu systémů certifikovaných dodavatelů a podporou rejstříku koncesních smluv, Rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a Rejstříku osob se zákazem plnění koncesních smluv. Usnadněním pro kvalifikované dodavatele je zrušení povinnosti dokládání výpisu z rejstříku trestů, který si díky napojení IS VZ na Rejstřík trestů zajišťuje provozovatel Seznamu kvalifikovaných dodavatelů sám plně elektronickou cestou. Dalším usnadněním je využití elektronického podpisu prostřednictvím automatizované podpisové knihy v návaznosti na automatickou komunikaci se spisovou službou.

IS VZ a jeho vazby na jiné IS
IS VZ a jeho vazby na jiné IS

www.asd-software.cz