IS SDSL

Informační systém pro Státní dozor nad loteriemi a sázkami (IS SDSL) je komplexní informační systém, který komplexně pokrývá potřeby uživatelů v oblasti výkonu státního dozoru nad loteriemi a sázkami v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících především ze zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Dále pak vyhlášky č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, vyhlášky č. 285/1998 Sb., o podmínkách monitorování a uchovávání záznamů v kasinu. IS SDSL poskytuje účinnou a efektivní softwarovou podporu pro efektivní a účinné plnění náročných úkolů vyplývajících z výše uvedených legislativních norem.

Popis IS

Systém IS SDSL je komplexní specializovaný informační systém složený z jednotlivých modulů (komponent), které tvoří požadovaný celek. Každý modul řeší určitou oblast funkcí. Jednotlivé moduly jsou vzájemně propojeny tak, aby zpracování dat probíhalo v maximální míře automatizovaně a systém poskytoval největší možnou podporu pro práci uživatelů.

Popis funkcí

v IS SDSL jsou realizovány funkce pro podporu výkonu následujících agend:

 • Agenda kontrol a auditu - pro účinnou a efektivní podporu při plánování, provádění a následném vyhodnocování kontrol provozovatelů loterií a jiných podobných her, v souladu s výše uvedenými zákonnými předpisy. Kontroly provozovatelů se provádí na Finančních úřadech (FÚ), popř. jsou řešeny na Finančních ředitelstvích (FŘ).
 • v rámci agendy jsou podporovány tyto činnosti:

  • plánování kontrolních činností provozovatelů prováděných finančními úřady,
  • příprava kontrolních činností,
  • provádění kontrolních činností,
  • řešení správního řízení v souvislosti s  prováděnými kontrolami,
  • řešení odvolacího řízení v souvislosti s prováděnými kontrolami,
  • řešení soudního řízení v souvislosti s prováděnými kontrolami,
  • evidence žádostí o vydání povolení a celý proces povolování včetně vystavení rozhodnutí,
  • evidence schválených technických zařízení pro provozování loterií a jiných podobných her,
  • podpora pro metodickou činnost. Proces zahrnuje přípravu metodických materiálů a vyřizování metodických dotazů. Dále poskytuje podporu pro provádění metodických kontrolních akcí. Metodická činnost se provádí na MF,
  • příjem a vyřízení podání a stížností doručených na MF, FÚ i FŘ,
  • analytická činnost sloužící k vyhodnocování statistických informací včetně přijmu vyúčtování od provozovatelů i z FÚ a zobrazování statistických přehledů. Analytickou činnost provádí MF, FÚ i FŘ.
 • Agenda evidence subjektů - evidence potřebných informací o všech subjektech figurujících v procesu výkonu agendy Státního dozoru nad loteriemi a sázkami, včetně provozovatelů loterií a jiných podobných her.
 • Agenda správy písemností – tvorba a evidence dokumentů zpracovávaných v souvislosti se všemi agendami v systému. Systém umožňuje správu šablon písemných dokumentů (včetně možnosti definice datového obsahu na základě evidovaných informací v systému), které je možno využít při tvorbě výstupů. Systém je propojen se spisovou službou ministerstva, rozhraní umožňuje oboustrannou komunikaci. Dále umožňuje, elektronicky podepisovat dokumenty a opatřovat je časovým razítkem.

Další realizované funkce:

 • Modul žádosti – systém podporuje vytvoření elektronické podoby vybraných dokumentů prostřednictvím webového řešení.
 • Workflow – centrální modul zajišťující správný sled jednotlivých procesů v návaznosti na příslušnou metodiku (zajištění přístupových práv a správného postupu procesního řízení). Dále zajišťuje korektní řízení všech procesů sledovaných v IS SDSL (např. proces spojený s realizací a vyhodnocením kontroly apod.).
 • Výstupy - pro zobrazení a tvorbu výstupních sestav dle potřeb uživatelů. Výstupy je možno generovat v různých formátech (Ms Word, Ms Excel, PDF apod.) nebo využít samostatný modul SQL statistik.
 • Přenosy dat - pro realizaci vazeb na jiné informační systémy.
 • Správa systému - modul pro administraci systému, správu uživatelů, uživatelských rolí apod.

Datový obsah

IS SDSL obsahuje informace z následujících oblastí:

 • základní údaje o všech subjektech vyskytujících se při výkonu agendy Státního dozoru nad loteriemi a sázkami, včetně provozovatelů loterií a jiných podobných her, kontaktních osob apod.,
 • základní údaje o schválených technických zařízeních pro provozování loterií a jiných podobných her (výrobní čísla , název , model, údaje o vydaném osvědčení, schválený typ činnosti, apod.),
 • komplexní informace o konkrétních plánovaných i uskutečněných kontrolách,
 • informace o podaných žádostech o povolení provozování loterií a jiných podobných her a také žádostí o vydání oprávnění k příjmu sázek (příjem žádostí, posuzování žádostí, vydání rozhodnutí),
 • informace o dozorování obcí,
 • metodika související s výkonem Státního dozoru nad loteriemi a sázkami,
 • údaje o výpisech z osvědčení a inspekčních zpráv,
 • informace o uživatelích, rolích a jejich využití (správa zdrojů),
 • číselníky (typy činností, podmínky povolení žádosti, kontrolovatelné procesy, právní formy, atd.).

Architektura IS a technická infrastruktura 

IS SDSL je koncipován jako třívrstvá aplikace založená na technologiích .NET, SQL a XML, využívající web prostředí (protokol HTTP/HTTPS), a na architektuře klient/server. Informační systém je vytvořen ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio .NET v programovacích jazycích C# a Javascript. Pro tvorbu webových stránek je využita technologie aspx (Active Server Pages eXtended) stránky. První vrstva , tzv . databázová vrstva , využívá služeb Ms SQL serveru a zajišťuje fyzické zpracování dat a jejich integritu. Druhou vrstvou je vlastní aplikace v prostředí Microsoft .NET Framework s využitím webového serveru Microsoft IIS ver. 6.0 (Internet Information Server.), který je součástí operačního systému Ms Windows 2003 Server. Třetí vrstvou je webový prohlížeč. Doporučen je webový prohlížeč Microsoft Explorer ve verzi 8.0. a vyšší.

Systém IS SDSL je standardní smart aplikací, kdy na klientské straně je udržováno pouze nezbytné programové vybavení, které je průběžně automaticky aktualizováno. Výkonná logika je umístěna na serveru. Výhodou tohoto řešení je zejména nízká náročnost na technické vybavení klienta a univerzálnost řešení, jakýkoliv uživatel může k aplikaci přistupovat odkudkoliv , kde je k dispozici Internet a internetový prohlížeč. Bezpečnost pak zaručuje šifrovaný protokol HTTPS, který zajistí spolehlivé a bezpečné předávání dat mezi uživatelem systému a centrální částí systému IS SDSL.

Aplikace IS SDSL je plně lokalizována v českém prostředí včetně legislativy a podporuje kódování UNICODE.

Uživatelé systému

IS SDSL je používán pracovníky Ministerstva financí ČR a orgánů finanční správy. Do systému dále přistupují zástupci provozovatelů loterií a jiných podobných her (vkládání žádostí, přístup k určitému typu informací apod.) a zástupci samospráv (přístup k příslušnému typu informací).

Provozní stav systému

Systém je v současné době provozován a je dále rozvíjen dle legislativních požadavků a požadavků provozovatelů.

Přínos systému

Hlavním přínosem IS SDSL je poskytování komplexní podpory pro efektivní a účinné plnění úkolů vyplývajících z výkonu agendy státního dozoru nad loteriemi a sázkami. IS SDSL je díky svému ucelenému řešení a rozsahu funkcionalit významným nástrojem pro práci pracovníků ministerstva financí ČR vykonávajících tuto činnost.

IS SDSL
IS SDSL

www.asd-software.cz