Agenda kontrol a auditu

Agenda kontrol a auditu zahrnuje provádění finančních kontrol a interních auditů vykonávaných ve veřejné správě dle odpovídajících zákonů České republiky a Evropské unie. Agenda dále řeší komplexní kontroly finančních prostředků poskytnutých z veřejných prostředků, fondů EU a programového financování.

Výkon agendy kontrol a auditu podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:

ISAO (Informační systém auditního orgánu)

IS AO je specializovaný informační systém, který uceleně pokrývá potřeby uživatelů
v oblasti auditu prostředků poskytnutých z fondů EU. Podporu výkonu agendy kontrol a auditu zajišťují moduly Kontroly, Nesrovnalosti, Analýza rizik a další. Vazby mezi těmito moduly a jejich vzájemná spolupráce umožňují účinnou a efektivní podporu při plánování, provádění a následném vyhodnocování procesu finanční kontroly a auditu finančních prostředků poskytovaných z fondů EU. Více informací…

IS Audit (Informační systém Audit)

IS Audit je komplexní specializovaný systém sloužící pro podporu procesu interního auditu vykonávaného dle zákona o kontrole ve veřejné správě. Pokrývá všechny klíčové části procesu počínaje risk managementem, přes plánování a provádění až po následné vyhodnocování. Více informací…

IS CEDR II (Kontrolní subsystémy IS CEDR)

IS CEDR II je komplexním nástrojem poskytujícím podporu pracovníků Finanční správy České republiky při provádění kontrol všech poskytovaných dotací v rámci České republiky. Systém poskytuje podporu všech procesů potřebných k výkonu této agendy od plánování, přes provádění a následné vyhodnocování finančních kontrol ve veřejné správě. Podporu výkonu agendy kontrol a auditu zajišťují moduly pro správu kontrol, spisů, podnětů, výsledků kontrol, pro plánování akcí a evidenci pokut, které umožňují provádět kontrolní činnost v souladu s platnou legislativou ČR. IS CEDR II je součástí komplexu informačních systémů CEDR. Více informací…

IS CEDR-MF, modul EHP a Norské fondy

Modul EHP a Norské fondy je specializovanou částí informačního systému IS CEDR-MF. Slouží jako informatická podpora celého procesu administrace finanční pomoci poskytované evropským hospodářským prostorem a norskými fondy. Systém je vyvíjen pod patronací Ministerstva financí, které je Národním kontaktním místem pro EHP a Norské fondy v České republice. Více informací…

IS MPP (Informační systém plánování a přezkoumávání)

IS MPP je komplexní informační systém veřejné správy pro podporu procesu plánování přezkoumání, výkonu přezkoumání a dozoru nad vykonaným přezkoumáním hospodaření územních celků a dobrovolných svazků obcí vykonávaného dle příslušného zákona České republiky. Výkon agendy kontrol a auditu zajišťuje modul Plánování a modul Přezkoumávání, které společně podporují všechny procesu přezkoumávání hospodaření územních celků. Více informací…

IS FKVS-MRZ (Modul ročních zpráv)

IS FKVS-MRZ je komplexní informační systém pro podporu výkonu zpravodajské povinnosti organizací státní správy a územně samosprávných celků dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě. Podporu výkonu agendy kontrol a auditu zajišťuje modul Roční zprávy, který umožňuje evidenci ročních zpráv v rámci hierarchického uspořádání státní správy a územně samosprávných celků a jejich následné vyhodnocování. Více informací…

IS FKVS-VSK (Modul veřejnosprávní kontroly)

IS FKVS-VSK je komplexní informační systém pro podporu výkonu veřejnosprávních kontrol dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě. Podporu výkonu agendy kontrol a auditu zajišťuje modul Finanční kontroly, který poskytuje procesní podporu pro plánování, přípravu, sledování a provádění veřejnosprávních kontrol a souvisejících činností dle výše uvedeného zákona, včetně tvorby podkladů pro roční zprávy a získávání informací o výsledcích kontrol provedených Finanční správou České republiky. Více informací…

IS FKVS-MKP (Informační systém pro podporu koordinace plánování veřejnosprávních kontrol)

Systém zajišťuje evidenci plánů (ročních/pololetních) finančních kontrol veřejné finanční podpory poskytnuté ze státního rozpočtu nebo z Národního fondu. Plány jsou do systému předkládány poskytovateli veřejné finanční podpory a to přímo prostřednictvím interaktivního přístupu do MKP nebo datovým rozhraním MKP z vlastních informačních systémů poskytovatelů veřejné finanční podpory. Systém již v průběhu plánování nabízí podporu pro koordinaci plánování, tj. provádí automatizovanou kontrolu duplicitních kontrolních akcí a koordinaci plánu kontrol s plány kontrol ostatních kontrolních orgánů. Více informací…