Řešení a služby

Služby ICT

 • Poradenství/Konzultace
 • Projektové řízení
 • Systémová integrace
 • Podpora provozu informačních systémů
 • Řešení bezpečnosti informačních systémů
 • Outsourcing provozu informačních systémů
 • Návrh a dodávka technických prostředků

Business intelligence (BI)

Pomáháme zákazníkům s dostupností a přehledností jejich dat formou pokročilých výstupů z jejich informačních systémů a datových skladů.


Bioinformatika

Specializovaným odvětvím naší společnosti je vývoj software pro zdravotnické a diagnostické přístroje.


Software

 • Vývoj a implementace SW
 • ERP/CRM/CMS
 • Webová a portálová řešení
 • Open Source
 • Systémy pro Help Desk

Open Data

Pomáháme zákazníkům z veřejného sektoru zpřístupňovat data veřejnosti formou Otevřených dat.


Specializovaná řešení pro veřejný sektor


V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese obchod@asd-software.cz.

Agenda dotací a programového financování

Agenda dotací a programového financování zahrnuje správu a evidenci investičních a neinvestičních účelových dotací, návratných finančních výpomocí, příspěvků, grantů, podpor a programového financování, které jsou poskytovány ze státního rozpočtu, rozpočtů jednotlivých orgánů veřejné správy ČR a z fondů EU.

Výkon agendy dotací a programového financování podporují v souladu s platnou legislativou České republiky a Evropské unie následující informační systémy realizované společností ASD Software:

ISOP 7-13 (Informační systém operačních programů 2007-13)

ISOP 7-13 je rozsáhlý informační systém pro administraci prostředků ze strukturálních fondů EU určených na podporu podnikání v České republice. Systém podporuje výkon agendy dotací v modulech Administrace projektů, Realizace projektů, Hodnocení projektů, Realizace plateb a Monitorování. ISOP 7-13 obsahuje subsystém určený pro žadatele/příjemce dotací a subsystém určený pro poskytovatele dotací, který podporuje všechny fáze procesu poskytování dotací, příspěvků, grantů a programového financování z prostředků EU i veřejných zdrojů ČR. Systém využívá více než 15 tisíc uživatelů.

 

Granty (Informační systém Granty)

Informační systém Granty je specializovaný systém určený ke zpracování agendy grantů a dotací poskytovaných orgány veřejné samosprávy. Podporu těchto agend zajišťují modul Tvorby a správy grantových schémat, modul Realizace projektů a modul Finančního řízení projektů. Tyto moduly umožňují tvorbu a aktualizaci struktury jednotlivých grantových schémat pod jednotlivými odbory úřadu a následné zajištění administrace celého životního cyklu poskytovaných grantů a dotací úřadem.

 

IS CEDR III (Centrální registr dotací)

IS CEDR III je součástí komplexu informačních systémů, který tvoří centrální registr dotací České republiky (IS CEDR). Jsou v něm evidovány dotace poskytnuté ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie od roku 1998 v celkovém objemu přes 4 biliony Kč. Podporu výkonu agendy dotací z veřejných prostředků zajišťuje modul Evidence dotací, který umožňuje evidenci údajů o všech celostátně poskytnutých investičních i neinvestičních dotacích a návratných finančních výpomocí. Systém umožňuje předávání evidovaných informací do dalších systémů veřejné správy.

 

IS CEDR- resorty (Evidence dotací resortů)

IS CEDR-resorty je součástí komplexu informačních systémů CEDR a je významným zdrojem informací pro centrální registr dotací (IS CEDR III). Poskytuje podporu výkonu řady specializovaných agend vykonávaných státní správnou jako je např. agenda dotací, evidence nestátních neziskových organizací, správa smluv a dokumentů nebo agenda veřejnoprávních kontrol. Výkon Podpory agendy dotací z veřejných prostředků zajišťuje modul Účelové dotace, který umožňuje komplexní evidenci a podporu poskytování investičních a neinvestičních dotací a návratných finančních výpomocí včetně dotací do sektoru nestátních neziskových organizací. Systém je provozován v desítkách organizací státní správy České republiky (ministerstva, agentury a státní fondy). IS obsahuje automatické vazby na celou řadu celostátních evidencí a registrů.

 

IS DIS MMR (Informační systém DIS MMR)

IS DIS MMR je komplexní specializovaný systém pro správu agend úřadu z oblasti finanční, dotační, kontrolní a dalších, vyvinutý pro podporu specifických činností Ministerstva pro místní rozvoj. Podporu celého životního cyklu poskytování dotací z veřejných prostředků zajišťují moduly Projekty, Účelové dotace a Ostatní dotace. Tyto moduly napomáhají při poskytování účelových dotací a návratných finančních výpomocí a dále při poskytování dalších typů dotací, příspěvků, podpor, darů atd. IS obsahuje automatické vazby na celou řadu celostátních evidencí a registrů.

 

V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese obchod@asd-software.cz.

×
Agenda kontrol a auditu

Agenda kontrol a auditu zahrnuje provádění finančních kontrol a interních auditů vykonávaných ve veřejné správě dle odpovídajících zákonů České republiky a Evropské unie. Agenda dále řeší komplexní kontroly finančních prostředků poskytnutých z veřejných prostředků, fondů EU a programového financování.

Výkon agendy kontrol a auditu podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:

ISAO (Informační systém auditního orgánu)

ISAO je specializovaný informační systém, který uceleně pokrývá potřeby uživatelů
v oblasti auditu prostředků poskytnutých z fondů EU. Podporu výkonu agendy kontrol a auditu zajišťují moduly Kontroly, Nesrovnalosti, Analýza rizik a další. Vazby mezi těmito moduly a jejich vzájemná spolupráce umožňují účinnou a efektivní podporu při plánování, provádění a následném vyhodnocování procesu finanční kontroly a auditu finančních prostředků poskytovaných z fondů EU.

 
 

IS Audit (Informační systém Audit)

IS Audit je komplexní specializovaný systém sloužící pro podporu procesu interního auditu vykonávaného dle zákona o kontrole ve veřejné správě. Pokrývá všechny klíčové části procesu počínaje risk managementem, přes plánování a provádění až po následné vyhodnocování.

 

IS CEDR II (Kontrolní subsystémy IS CEDR)

IS CEDR II je komplexním nástrojem poskytujícím podporu pracovníků Finanční správy České republiky při provádění kontrol všech poskytovaných dotací v rámci České republiky. Systém poskytuje podporu všech procesů potřebných k výkonu této agendy od plánování, přes provádění a následné vyhodnocování finančních kontrol ve veřejné správě. Podporu výkonu agendy kontrol a auditu zajišťují moduly pro správu kontrol, spisů, podnětů, výsledků kontrol, pro plánování akcí a evidenci pokut, které umožňují provádět kontrolní činnost v souladu s platnou legislativou ČR. IS CEDR II je součástí komplexu informačních systémů CEDR.

 

IS CEDR-MF, modul EHP a Norské fondy

Modul EHP a Norské fondy je specializovanou částí informačního systému IS CEDR-MF. Slouží jako informatická podpora celého procesu administrace finanční pomoci poskytované evropským hospodářským prostorem a Norskými fondy. Systém je vyvíjen pod patronací Ministerstva financí, které je Národním kontaktním místem pro EHP a Norské fondy v České republice.

 

IS MPP (Informační systém plánování a přezkoumávání)

IS MPP je komplexní informační systém veřejné správy pro podporu procesu plánování přezkoumání, výkonu přezkoumání a dozoru nad vykonaným přezkoumáním hospodaření územních celků a dobrovolných svazků obcí vykonávaného dle příslušného zákona České republiky. Výkon agendy kontrol a auditu zajišťuje modul Plánování a modul Přezkoumávání, které společně podporují všechny procesy přezkoumávání hospodaření územních celků.

 

IS FKVS-MRZ (Modul ročních zpráv)

IS FKVS-MRZ je komplexní informační systém pro podporu výkonu zpravodajské povinnosti organizací státní správy a územně samosprávných celků dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě. Podporu výkonu agendy kontrol a auditu zajišťuje modul Roční zprávy, který umožňuje evidenci ročních zpráv v rámci hierarchického uspořádání státní správy a územně samosprávných celků a jejich následné vyhodnocování.

 

IS FKVS-VSK (Modul veřejnosprávní kontroly)

IS FKVS-VSK je komplexní informační systém pro podporu výkonu veřejnosprávních kontrol dle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě. Podporu výkonu agendy kontrol a auditu zajišťuje modul Finanční kontroly, který poskytuje procesní podporu pro plánování, přípravu, sledování a provádění veřejnosprávních kontrol a souvisejících činností dle výše uvedeného zákona, včetně tvorby podkladů pro roční zprávy a získávání informací o výsledcích kontrol provedených Finanční správou České republiky.

 

IS FKVS-MKP (Informační systém pro podporu koordinace plánování veřejnosprávních kontrol)

Systém zajišťuje evidenci plánů (ročních/pololetních) finančních kontrol veřejné finanční podpory poskytnuté ze státního rozpočtu nebo z Národního fondu. Plány jsou do systému předkládány poskytovateli veřejné finanční podpory a to přímo prostřednictvím interaktivního přístupu do MKP nebo datovým rozhraním MKP z vlastních informačních systémů poskytovatelů veřejné finanční podpory. Systém již v průběhu plánování nabízí podporu pro koordinaci plánování, tj. provádí automatizovanou kontrolu duplicitních kontrolních akcí a koordinaci plánu kontrol s plány kontrol ostatních kontrolních orgánů.

 

V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese obchod@asd-software.cz.

×
Agenda veřejných zakázek

Agenda veřejných zakázek zahrnuje evidenci, správu a uveřejňování veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek v České republice.

Výkon agendy veřejných zakázek podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:

IS VZ (Informační systém veřejných zakázek)

IS VZ je komplexní systém, prostřednictvím něhož je zajištěna evidence a uveřejnění odpovídajících informací k veřejným zakázkám. V rámci tohoto systému je dále veden a uveřejněn Seznam kvalifikovaných dodavatelů, Seznam systémů certifikovaných dodavatelů, Rejstřík koncesních smluv a zajištěny odpovídající statistické výstupy. Podporu výkonu agendy veřejných zakázek zajišťuje modul Veřejné zakázky, který umožňuje přehlednou evidenci a archivaci všech veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Součástí IS VZ je i uveřejňovací subsystém zajišťující uveřejnění veřejných zakázek v síti internet a modul Statistických výstupů, který zabezpečuje zákonem stanovené výstupy pro orgány státní správy, Evropskou komisi i veřejnost.


V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese obchod@asd-software.cz.

×
Agenda loterií a sázek

Agenda loterií a sázek zahrnuje všechny činnosti vykonávané orgány státní správy při dohledu nad loteriemi a sázkami v České republice.

Výkon agendy loterií a sázek podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:

IS SDSL (Informační systém pro Státní dozor nad loteriemi a sázkami)

Informační systém, který komplexně pokrývá potřeby uživatelů v oblasti výkonu státního dozoru nad loteriemi a sázkami v České republice v souvislosti s plněním povinností vyplývajících především ze zákona České republiky o loteriích a jiných podobných hrách.


V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese obchod@asd-software.cz.

×
Agenda správy a řízení úřadu

Agenda správy a řízení úřadu zahrnuje velké množství samostatných specializovaných agend spojených s provozem organizací veřejné správy v České republice (ministerstva, kraje, obce, agentury, státní fondy apod.). Mezi nejdůležitější činnosti zajišťované v rámci agendy správy a řízení úřadu, podporované v řešeních pro státní správu realizovaných společností ASD Software patří následující:

Výkon agendy správy a řízení úřadu podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:

IS DIS MMR (Informační systém DIS MMR)

IS DIS MMR je komplexní specializovaný systém pro správu agend úřadu z oblasti finanční, dotační, kontrolní a dalších vyvinutý pro podporu specifických činností Ministerstva pro místní rozvoj. Systém obsahuje rozsáhlé funkcionality pro výkon agendy dotací z veřejných prostředků, agendy kontrol a auditu, agendy veřejných zakázek, agendy rozpočtu, agendy správy žádostí, agendy správy písemností, agendy evidence subjektů, agendy evidence nestátních neziskových organizací a mnoha dalších agend.

 

IS TVOŘ (Modul Tvorba organizačního řádu)

Modul tvorby organizačního řádu (TVOŘ) je komplexní specializovaný informatický nástroj podporující efektivním a unifikovaným způsobem proces aktualizace Organizačního řádu (OŘ). Systém byl vyvinut pro Ministerstvo financí. Modul podporuje celý proces přípravy nové verze organizačního řádu, a to od okamžiku podání návrhu na změnu až po vygenerování finální podoby organizačního řádu.

 

V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese obchod@asd-software.cz.

×
Agenda správy datových prvků

Agenda správy datových prvků zahrnuje nástroje pro podporu životního cyklu datových prvků používaných v informačních systémech veřejné správy. Výkon agendy správy datových prvků podporují následující informační systémy realizované společností ASD Software:

IS DP (Informační systém datových prvků)

IS DP je komplexní specializovaný systém určený pro správu datových prvků. Systém poskytuje oficiální informace o datových prvcích, slouží k vyhlašování datových prvků a zveřejňování číselníků. Datové prvky uveřejněné v IS DP jsou v souladu se zákonem o informačních systémech veřejné správy České republiky pro orgány veřejné správy a vazby jejich informačních systémů závazné.


V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese obchod@asd-software.cz.

×
Bioinformatika

Oblast bioinformatiky v naší společnosti zahrnuje vývoj, další rozvoj a technickou podporu systémů a aplikací určených pro ovládání specializovaných laboratorních zařízení. Pro tuto oblast realizovala naše společnosti např. software DynaBlot Automat, který je určený k ovládání přístroje DynaBlot Automatic. DynaBlot Automatic je plně automatický přístroj pro analýzu biologických vzorků metodou Western Blot.


V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese obchod@asd-software.cz.

×
Open Data

Otevřená data jsou současným trendem ve zpřístupňování informací veřejného sektoru k dalšímu využití. Jako významný dodavatel softwarových řešení pro veřejný sektor poskytuje naše společnost služby v této oblasti. Ve spolupráci s našimi zákazníky z centrálních orgánů státní správy jsme realizovali projekty a své znalosti a zkušenosti z této oblasti jsme schopni nabídnout dalším subjektům.

Všechny publikované datové sady v rámci námi realizovaných projektů splňují nejvyšší stupeň otevřenosti datových sad dle dokumentu Standardy publikace a katalogizace otevřených dat dle doporučení Ministerstva vnitra České republiky – Standardy publikace a katalogizace otevřených dat VS ČR viz:

http://opendata.gov.cz/_media/standardy_publikace_a_katalogizace_otevrenych_dat_vs_cr.pdf.

Důvodem použití nejvyššího stupně 5, byl požadavek našich zákazníků na samopopisnost dat, strojové zpracování data automatickým způsobem a jednoznačná identifikace entit v rámci internetu pro jednoduché a jednoznačné použití dat externími aplikacemi.

Současně všechny publikované sady splňují princip propojitelných dat, to znamená, že jsou připraveny na napojení na jiné datové sady v ČR (seznam aktuálních IČ z registru ARES, Registr územní identifikace, adres a nemovitostí České republiky RÚIAN)

Otevřená data v rámci námi realizovaných projektů jsou publikována pomocí Linked open data serveru (LOD) implementovaném technologií .Net provozovaném na IIS 7.5, jehož jádrem je opensource výkonná škálovatelná grafově orientovaná databáze BlazeGraph.


V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese obchod@asd-software.cz.

×
Business Inteligence (BI)

Problematiku Business inteligence řešíme efektivně s využitím vlastního sofistikovaného nástroje ASD Reporting Suite. Jedná se o moderní a technologicky vyspělý nástroj typu Business Inteligence umožňující integraci, analýzu, interpretaci a prezentaci informací uložených v systému. Obsahuje aplikace a komponenty pro definici a prezentaci libovolných statistických sestav nad relačními i OLAP daty.

ASD Reporting Suite kumuluje informace do celistvých zpráv, minimalizuje seznam odesílaných zpráv jednotlivým uživatelům, pomocí nejnovějších datových technologií zpřístupňuje a prezentuje požadované informace uživatelům napříč datovým skladem a dalšími datovými zdroji a v neposlední řadě systém sleduje a upozorňuje na případný nesoulad popisu sestavy s aktuálním stavem dat v konkrétním informačním systému. Díky těmto schopnostem je IS Reporting Suite výkonným pomocníkem v oblasti sledování a využívání firemních a korporátních dat.

ASD Reporting Suite obsahuje dvě aplikace:

 • Report Studio – Windows aplikace pro definici a prohlížení sestav. Aplikace je s výhodou využívána především interními uživateli IS.
 • Report Explorer – WEB aplikace pro prohlížení sestav v internetovém prohlížeči. Aplikaci je vhodné využít pro prezentaci údajů a sestav ostatním uživatelům, např. uživatelé bez přístupu do IS, mimorezortní uživatelé, veřejnost apod.
 

Aplikace Report Studio se skládá z následujících navzájem propojených a spolupracujících modulů:


V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese obchod@asd-software.cz.


Pokud hledáte controllingový a BI nástroj pro plánování a reporting můžeme doporučit naši partnerskou společnost GIST a jejich nástroj GIST Intelligence.

×
ERP/CRM/CMS

Redakční systém (CMS) WordPress

Poskytujeme komplexní služby v oblasti návrhu a realizace webových stránek s využitím nejpopulárnějšího nástroje pro správu obsahu WordPress.

Redakční systém WordPress vznikl v roce 2003 a stal se nejpoužívanějším publikačním nástrojem pro blogy na celém světě. Systém je vyvíjen jako opensource projekt, který má obrovskou vývojářskou základnu a je pravidelně aktualizován a vylepšován. Mezi základní vlastnosti systému patří integrovaná galerie médií, integrovaný správce odkazů, podpora funkčních bloků, – tzv. widgetů, typografický filtr pro formátování a styl textu a velké množství dalších vlastností. Systém je velice intuitivní, jednoduchý na ovládání, čistý a přehledný.

Odkaz: https://cs.wordpress.org/

 

Podnikový informační systém (ERP) QI

Komplexní informační systém QI splňuje ty nejnáročnější požadavky na řízení firmy a zpracování podnikových informací, vyhovuje veškerým nárokům na moderní podnikový software od provázanosti, legislativní správnosti až po bezpečnost dat. Systém je určen pro řízení výrobních i obchodních společností, pro firmy z oblasti služeb a distribuce. Díky své schopnosti přizpůsobit se zákazníkovi je QI využívané nejen ve velkých a středních společnostech, ale i v malých firmách a u fyzických osob.

Společnost ASD Software nabízí dodávku informačního systému QI, provedení kompletní analýzy procesů u zákazníka, vypracování projektu implementace s návrhem konečných procesů, vlastní nasazení systému, školení uživatelů a následnou podporu provozu.

Odkaz: www.qi.cz

×