Agenda dotací a programového financování

Agenda dotací a programového financování zahrnuje správu a evidenci investičních a neinvestičních účelových dotací, návratných finančních výpomocí, příspěvků, grantů, podpor a programového financování, které jsou poskytovány ze státního rozpočtu, rozpočtů jednotlivých orgánů veřejné správy ČR a z fondů EU.

Výkon agendy dotací a programového financování podporují v souladu s platnou legislativou České republiky a Evropské unie následující informační systémy realizované společností ASD Software:

ISOP 7-13 (Informační systém operačních programů 2007-13)

ISOP 7-13 je rozsáhlý informační systém pro administraci prostředků ze strukturálních fondů EU určených na podporu podnikání v České republice. Systém podporuje výkon agendy dotací v modulech Administrace projektů, Realizace projektů, Hodnocení projektů, Realizace plateb a Monitorování. ISOP 7-13 obsahuje subsystém určený pro žadatele/příjemce dotací a subsystém určený pro poskytovatele dotací, který podporuje všechny fáze procesu poskytování dotací, příspěvků, grantů a programového financování z prostředků EU i veřejných zdrojů ČR. Systém využívá více než 15 tisíc uživatelů.

Granty (Informační systém Granty)

Informační systém Granty je specializovaný systém určený ke zpracování agendy grantů a dotací poskytovaných orgány veřejné samosprávy. Podporu těchto agend zajišťují modul Tvorby a správy grantových schémat, modul Realizace projektů a modul Finančního řízení projektů. Tyto moduly umožňují tvorbu a aktualizaci struktury jednotlivých grantových schémat pod jednotlivými odbory úřadu a následné zajištění administrace celého životního cyklu poskytovaných grantů a dotací úřadem.

IS CEDR III (Centrální registr dotací)

IS CEDR III je součástí komplexu informačních systémů, který tvoří centrální registr dotací České republiky (IS CEDR). Jsou v něm evidovány dotace poskytnuté ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie od roku 1998 v celkovém objemu přes 4 biliony Kč. Podporu výkonu agendy dotací z veřejných prostředků zajišťuje modul Evidence dotací, který umožňuje evidenci údajů o všech celostátně poskytnutých investičních i neinvestičních dotacích a návratných finančních výpomocí. Systém umožňuje další předávání evidovaných informací do dalších systémů veřejné správy.

IS CEDR- resorty (Evidence dotací resortů)

IS CEDR-resorty je součástí komplexu informačních systémů CEDR a je významným zdrojem informací pro centrální registr dotací (IS CEDR III). Poskytuje podporu výkonu řady specializovaných agend vykonávaných státní správnou jako je např. agenda dotací, evidence nestátních neziskových organizací, správa smluv a dokumentů nebo agenda veřejnoprávních kontrol. Výkon Podporu agendy dotací z veřejných prostředků zajišťuje modul Účelové dotace, který umožňuje komplexní evidenci a podporu poskytování investičních a neinvestičních dotací a návratných finančních výpomocí včetně dotací do sektoru nestátních neziskových organizací. Systém je provozován v desítkách organizací státní správy České republiky (ministerstva, agentury a státní fondy). IS obsahuje automatické vazby na celou řadu celostátních evidencí a registrů.

IS DIS MMR (Informační systém DIS MMR)

IS DIS MMR je komplexní specializovaný systém pro správu agend úřadu z oblasti finanční, dotační, kontrolní a dalších, vyvinutý pro podporu specifických činností Ministerstva pro místní rozvoj. Podporu celého životního cyklu poskytování dotací z veřejných prostředků zajišťují moduly Projekty, Účelové dotace a Ostatní dotace. Tyto moduly napomáhají při poskytování účelových dotací a návratných finančních výpomocí a dále při poskytování dalších typů dotací, příspěvků, podpor, darů atd. IS obsahuje automatické vazby na celou řadu celostátních evidencí a registrů.


V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese obchod@asd-software.cz.