Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> IS CEDR I
Hledej: search

IS CEDR I

IS CEDR I (Evidence podpory hypotečního úvěrování) je provozován na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) a jeho hlavní úlohou je evidence a kontrola poskytování státní podpory hypotečního úvěrování (SPHÚ).

SPHÚ je poskytována na:

 • Výstavbu, koupi, dostavbu nebo koupi a dostavbu nových nemovitostí dle nařízení vlády č. 244 ze dne 11. října 1995 ve znění pozdějších předpisů.
 • Na koupi starších nemovitostí osobám mladším 36 let dle nařízení vlády č. 249 ze dne 22. května 2002 ve znění pozdějších předpisů.

Popis IS

Popis funkcí

V IS CEDR I jsou realizovány funkce pro podporu výkonu následujících agend:

 • agenda státní podpory hypotečního úvěrování - pro podporu poskytování státní podpory hypotečního úvěrování dle nařízení vlády č. 244/1995 a č. 249/2002 ve znění pozdějších předpisů.

Další realizované funkce:

 • přenosy dat - funkce pro přenosy dat zajišťují komunikaci se všemi okolními systémy a submoduly informačních systémů:
  • s hypotečními bankami je komunikace realizována formou dávek dat přenášených prostřednictvím šifrovaných a elektronicky podepsaných zpráv elektronické pošty nebo na datových nosičích s využitím komunikačního submodulu, který provádí šifrování a dešifrování dat, generaci potvrzenek o převzetí dat, vstup a výstup dat na datové nosiče, odesílání a příjem e-mailů atd.,
  • s platebním modulem MMR je komunikace realizována formou předávání dávky dat s podklady pro provedení výplat státní podpory ve formě textových souborů v definované adresářové struktuře,
  • s Generálním finančním ředitelstvím je komunikace realizována formou předávání šifrovaných dávek dat s využitím komunikačních linek mezi oběma komunikujícími stranami a komunikačního FTP serveru nebo šifrovaných a elektronicky podepsaných zpráv elektronické pošty nebo disket,
 • zpracování dat o příjemcích podpory - jedná se o základní funkce IS. Data předaná hypotečními bankami jsou podrobována dvěma stupňům kontrol, které mají zajistit prověření správnosti výplaty podpory. V rámci kontrolních funkcí se provádí zejména:
  • kontrola formální a logické správnosti dat,
  • párování datových vět a písemných dokumentů,
  • kontrola shody dat vzhledem k datům dříve dodaným do systému,
  • kontrola výše poskytované státní podpory,
  • kontrola duplicity nemovitostí a pozemků,
  • kontrola duplicity žadatelů,
 • zobrazení údajů o příjemcích podpory - tyto funkce slouží k informativnímu zobrazení detailních údajů z databáze a k tisku základních výstupních sestav pro obslužný tým aplikace a k analytickým a statistickým účelům. Aplikace obsahuje i nadstavbový modul pro zobrazení a tvorbu uživatelsky definovaných výstupních sestav,
 • správa číselníků - v aplikaci jsou zpracovávány a evidovány číselníky z různých zdrojů. Funkce sloužící k jejich administraci umožňují jejich zobrazení a příjem z rozhraní s hypotečními bankami a s Generálním finančním ředitelstvím, import z textových souborů a manuální vkládání obsluhou. Používané číselníky jsou dále dle potřeby předávány na příslušná rozhraní,
 • správa systému - je realizována pomocí modulu pro administraci systému, správu uživatelů a jejich přístupových práv, provádění zálohování, archivace a obnovy.

Datový obsah

IS CEDR I obsahuje informace z následujících oblastí:

 • informace o příspěvcích a dotacích (státní podpora hypotečního úvěrování dle výše uvedených nařízení vlády),
 • informace o příjemcích podpory,
 • číselníky.

Architektura IS a technická infrastruktura

Aplikace systému CEDR I je založena na architektuře klient/server, kde prostředí serveru je tvořeno operačním systémem MS Windows Server a databázovým prostředím MS SQL Server.

Klientská část pracuje pod operačním systémem MS Windows v síťovém prostředí WAN s protokoly TCP/IP.

Vazby na jiné IS

 • Platební modul - IS IRAP
  IS IRAP je aplikace, která slouží kromě jiných činností nesouvisejících s IS CEDR I k realizaci výplat státní podpory na účty jednotlivých hypotečních bank. Dále slouží k příjmu vratek státní podpory. Podklady pro provedení výplat státní podpory dostává 1-2 krát měsíčně formou textových souborů ve formě dávky dat z IS CEDR I.
 • Hypoteční banky - IS jednotlivých bank
  Každá hypoteční banka komunikuje s ministerstvem prostřednictvím svého IS a předává elektronicky údaje potřebné pro poskytnutí podpory jednotlivým žadatelům. Současně IS bank přebírají číselníky a výsledky kontrol prováděných v IS CEDR I nad předanými daty.
 • Generální finanční ředitelství - IS CEDR II
  IS CEDR II je aplikace Generálního finančního ředitelství (GFŘ) sloužící pro evidenci a provádění kontrol poskytování příspěvků a dotací dle zákona č. 218/2000 Sb. prováděných finančními úřady dle zákona č. 280/2009 Sb. Aplikace je provozovaná na Generálním finančním ředitelství, Finančních ředitelstvích a Finančních úřadech. IS CEDR I zasílá této aplikaci data s informacemi o vyplacených podporách a jejich příjemcích a některé číselníky; přijímá od ní číselníky a informace o nesprávných údajích uvedených u příjemců podpory.

Uživatelé systému

Uživateli IS CEDR I jsou pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj, kteří se zabývají zpracováním dat o dotacích (SPHÚ) poskytnutých jednotlivými poskytovateli (hypotečními bankami) s následnou výplatou podpory a pracovníci využívající data k analytickým a statistickým účelům.

Provozní stav systému

Systém je v současné době provozován a je dále rozvíjen.

Přínos systému

Přínos IS CEDR I spočívá v provádění kontroly nároku na vyplácení podpory na ministerstvu pro velký počet příjemců podpory a v možnosti provádění kontrol účelovosti použití podpory přímo u příjemců podpory pracovníky finančních orgánů. Je tak důsledně sledováno vynaložení prostředků státního rozpočtu na definovaný účel podpory bydlení.

Základní schéma architektury systému IS CEDR I
Základní schéma architektury systému IS CEDR I