GDPR

Informace o ochraně osobních údajů
Níže uvedený správce osobních údajů Vám předkládá informace o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále také jako „nařízení GDPR“).

Totožnost správce osobních údajů:
ASD Software, s. r. o., se sídlem Žerotínova 2981/55a, 787 01 Šumperk, IČ: 62363930

Kontaktní údaje správce:
Poštovní adresa: Žerotínova 2981/55a, 787 01 Šumperk
E-mail: asd@asd-software.cz
Tel.: +420 583 300 711

Účely zpracování osobních údajů:
Zpracování osobních údajů v rámci vedení agendy zaměstnanců je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, a to plnění povinností vyplývajících z pracovněprávních smluv se zaměstnanci, ze zákoníku práce a z dalších právních předpisů, zejména z předpisů o sociálním a zdravotním pojištění a daňových předpisů.

Zpracování osobních údajů v rámci agendy smluvních partnerů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, dále pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR (zejména povinnost vedení účetnictví) a současně i pro účely oprávněných zájmů třetí strany ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (evidence údajů o fyzických osobách vystupujících za smluvní partnery – právnické osoby).

Zpracování osobních údajů v rámci služby hotline je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce a třetí strany, kterou je smluvní partner Správce, pro něhož je služba hotline provozována, a to ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Oprávněným zájmem je potřeba řádné evidence činnosti hotline, nezbytná pro řádné vyúčtování služeb Správce vůči smluvnímu partnerovi a pro správu a rozvoj informačního systému.

Zpracování osobních údajů v rámci provozu společnosti je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR (zejména povinnost vedení účetnictví) a dále pro účely oprávněných zájmů Správce ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
V rámci vedení agendy zaměstnanců jsou zpracovávány následující osobní údaje zaměstnanců:
– Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa zaměstnance, rodinný stav, číslo bankovního účtu, údaje o penzijním připojištění a životním pojištění, rozsah řidičského oprávnění, údaje o profesním životopisu (vyžadované zadavateli veřejných zakázek).
– Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa rodinných příslušníků zaměstnance včetně druhu příbuzenského vztahu – pro daňové účely.

V rámci vedení agendy smluvních partnerů jsou zpracovávány následující osobní údaje smluvních partnerů a fyzických osob vystupujících za smluvní partnery – právnické osoby:
– Jméno a příjmení, datum narození, adresa, funkce, místo podnikání, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa, případně další údaje poskytnuté smluvním partnerem v rámci vzájemné obchodní spolupráce.V rámci vedení agendy hotline jsou zpracovávány osobní údaje fyzických osob, využívajících službu hotline, a to:
– Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.V rámci vedení provozu společnosti jsou zpracovávány osobní údaje smluvních partnerů, s nimiž jsou uzavírány smlouvy za účelem zajišťování provozu společnosti, a to:
– Jméno a příjmení, sídlo podnikání, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mailová adresa.Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů:
Kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny: zdravotní pojišťovny, orgány státní správy a soudy, auditor, autoškola v rámci školení řidičů, smluvní partneři Správce v souvislosti s vedení služby hotline. Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.Doba uložení osobních údajů:
Po dobu nezbytně nutnou k zajištění řádné zdravotní péče a provozu společnosti, nejméně po dobu povinné archivace údajů dle právních předpisů.

Práva subjektů osobních údajů:
Ve smyslu nařízení GDPR máte zejména následující práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: Jsou-li údaje zpracovávané správcem nepřesné, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění.
Právo na výmaz: Máte právo požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů. Správce vymaže Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo odpadla zákonná povinnost ke zpracování.
Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případech stanovených nařízením GDPR máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů.
Právo na přenositelnost údajů: V případě, že správce bude provádět automatizované zpracování osobních údajů, máte právo na zajištění jejich přenositelnosti k jinému správci.
Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů správce a třetích osob. Správce dále v takovém případě osobní údaje nezpracovává, ledaže existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami subjektu údajů.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Nesplní-li správce své zákonné povinnosti, máte právo podat na postup správce stížnost k dozorovému úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je správce oprávněn za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout.