Hlavní stránka> Řešení a služby> Řešení pro veřejnou správu> IS CNS
Hledej: search

IS CNS

Informační systém Církví a náboženských společností (IS CNS) je systém, prostřednictvím kterého je realizován Rejstřík církví a náboženských společností, Rejstřík svazů církví a náboženských společností a Rejstřík evidovaných právnických osob. IS CNS vychází ze zákona č. 3/2002Sb., "O svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností" a vyhlášky MK ČR č. 547/2006 Sb. k tomuto zákonu.

Popis IS

Popis funkcí

V IS CNS jsou realizovány funkce pro podporu výkonu následujících agend:

  • agenda evidence subjektů - pro registraci a evidenci potřebných informací o subjektech církví a náboženských společností a evidenci církevních právnických osob s on-line elektronickou vazbou na Automatizovaný registr ekonomických subjektů (ARES) pro vyhledání a kontrolu identifikačních údajů a adresy subjektu a vazbou na Územně identifikační registr adres (ÚIR-ADR) pro vyhledávání a kontrolu adresy. Modul zajišťuje i zrušení registrace a změnu registrace církví a náboženských společností, jejich svazů a změnu či zánik evidovaných právnických osob. Umožňuje přidělování a evidenci IČ v systému zaregistrovaných či zaevidovaných subjektů a přiznání jejich oprávnění k výkonu zvláštních práv u církví nebo náboženských společností,
  • agenda správních řízení - pro registraci církví a náboženských společností, svazů církví a náboženských společností a evidenci právnických osob, včetně změn v registraci resp. evidenci,
  • agenda správy písemnosti - pro automatizovanou evidenci dokumentů zpracovávaných v souvislosti se všemi agendami v systému. Poskytuje přehled písemností církví a náboženských společností, jejich svazů a právnických osob.

Další realizované funkce:

  • správa systému - modul pro administraci systému, pořízení, opravy a správu číselníků, správu uživatelů systému a přístupových práv, zálohování, archivace a obnovu,
  • modul přenosů dat - pro realizaci vazeb na jiné informační systémy,
  • modul výstupů - pro tvorbu a zobrazení výstupů a výstupních sestav s možností výběru, pro potřebu veřejnosti prostřednictvím WEB technologie na internetu.

Datový obsah

IS CNS obsahuje informace z následujících oblastí:

  • informace o registrovaných církvích a náboženských společností (identifikační údaje, adresy, kontakty, orgány církve,…),
  • informace o registrovaných svazech církví a náboženských společností (identifikační údaje, adresy, kontakty, členové svazu, statutární orgány svazu církve,…),
  • informace o evidovaných právnických osobách (identifikační údaje, adresy, kontakty, statutární orgány,…),
  • číselníky (ÚIR, práv církví, typů kontaktů, typů adres,...).

Architektura IS a technická infrastruktura

Aplikace pro IS CNS je řešena jako Klient/Server aplikace s grafickým uživatelským rozhraním. Jedná se o prostředí MS Windows a databázový server SQL Server firmy Microsoft. Serverová část aplikace je provozována pod operačním systémem MS Windows Server a databázovým systémem MS SQL Server. Klientská část aplikace je provozována v prostředí MS Windows. Informace poskytované prostřednictvím Web technologií jsou optimalizovány pro prohlížeč Internet Explorer verze 6.0 a vyšší.

Vazby na jiné IS

V současné době je realizována vazba IS CNS na ARES, a to automatizovanou webovou službou, která v pravidelných intervalech zasílá do ARES aktualizované údaje z rejstříků CNS, které jsou základním zdrojem (registrem) informací o těchto subjektech v rejstřících zaznamenaných v České republice. Dále je realizovaná vazba na Český statistický úřad (ČSÚ), a to automatizovanou webovou službou, která v pravidelných intervalech zasílá do ČSÚ aktualizované údaje z rejstříků CNS pro statistické účely.

Při vyplňování informací v rejstřících je možno s výhodou využít automatizované on-line vazby na registry ARES a ÚIR-ADR, které umožňují okamžité ověření údajů nebo jejich převzetí z registru ARES (údaje o registrovaných subjektech) nebo ÚIR-ADR (kontrola korektnosti a existence uvedené adresy).

Uživatelé systému

Uživateli IS CNS jsou pracovníci provozovatele, tj. odbor církví Ministerstva kultury, správci tohoto systému jsou pracovníci oddělení informatiky Ministerstva kultury. Přístup k vybranému okruhu informací má i veřejnost prostřednictvím internetu (IS CNS - internet) na adrese http://www3.mkcr.cz/cns_internet/.

Provozní stav systému

Systém je v současné době provozován a je dále rozvíjen. Provozovatelem je Ministerstvo kultury ČR.

Přínos systému

IS CNS obsahuje rejstříky, které jsou základním zdrojem (registrem) informací o těchto subjektech v rejstřících zaznamenaných v České republice. Pracovníkům odboru církví MK umožňuje IS CNS proces registrace církví, svazů církví resp. evidenci právnických osob včetně záznamů historie v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb. Systém je využíván pro poskytování veřejně přístupných informací prostřednictvím internetu v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Základní schéma architektury systému IS CNS
Základní schéma architektury systému IS CNS